Política de Privacidade

O acceso a determinadas áreas, servizos ou recursos do portal www.hazloverde.es (en diante, o “Portal”), propiedade de Leroy Merlin España, S.L.U. (en diante, “LEROY MERLIN”), unicamente será factible mediante a previa posta a disposición, por parte do usuario do Portal, de datos de carácter persoal ou o rexistro previo do usuario no Portal. Nestes casos, o usuario do Portal deberá facilitar certos datos de carácter persoal que serán obxecto de tratamento automatizado ou non por parte de LEROY MERLIN como Responsable de Tratamento, debidamente identificado na “Información básica sobre Protección de Datos”, e de acordo coas finalidades e condicións que alí se establecen e, igualmente, en conformidade co estipulado na presente Política de Privacidade (en diante denominarase, indistintamente, “Política de Privacidade” ou “Información adicional sobre Protección de Datos”).

Neste sentido, e durante o proceso de recollida dos datos persoais da súa titularidade, o usuario será informado de que categorías concretas de datos persoais ten que facilitar de forma obrigatoria para acceder a determinadas áreas, servizos, produtos e contidos responsabilidade de LEROY MERLIN.

En relación co uso e a navegación do Portal, LEROY MERLIN almacena os datos do dispositivo de conexión que o usuario utiliza para acceder aos servizos ofrecidos no Portal. Cando acceda ao Portal, o sistema onde o mesmo está aloxado recoñece automaticamente a dirección IP do seu dispositivo; información sobre o devandito dispositivo, como a súa conexión a Internet, o tipo de navegador, a versión, o sistema operativo e o tipo de dispositivo; o día e a hora na que entrou, na que se desconectou, e por que partes do noso Portal se moveu (clickstream). É necesario que o noso sistema coñeza estes datos do seu dispositivo porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle o que lle pida a través do seu navegador e para que poida velo na súa pantalla. Nin o noso sistema nin nós mesmos podemos coñecer os seus datos persoais, por exemplo nome, dirección, teléfono, etc., se non foi vostede mesmo quen nolos proporcionou.

O sistema onde se atopa aloxado o noso Portal utiliza cookies. Ver a política de cookies de LEROY MERLIN.

LEROY MERLIN reserva o dereito para modificar, adaptar ou actualizar a presente Política de Privacidade, así como a “Información básica sobre protección de datos”, en todo momento e cunha antelación razoable, a fin de adaptala aos cambios lexislativos, xudiciais ou xurisprudenciais que poidan afectala, así como ás prácticas da industria. Sen prexuízo do antedito, cando estas modificacións, alteracións e/ou actualizacións impliquen ou supoñan un cambio substancial no tratamento dos seus datos de carácter persoal, informaráselle debidamente e, no seu caso, solicitaráselle o consentimento para o novo tratamento.

O usuario declara baixo a súa responsabilidade e garante que os datos que facilita a LEROY MERLIN son certos, correctos e que pertencen á súa persoa, e, en caso de que proporcione datos persoais de terceiras persoas, garante telas informado previamente do correspondente tratamento, nos termos que a continuación se sinalan e, en particular, ter solicitado o seu previo consentimento expreso para o concreto fin de tratamento. Neste sentido, será obrigación dos usuarios manter actualizadas as informacións e datos de tal forma que correspondan coa realidade en cada momento. Calquera manifestación falsa ou inexacta que se produza como consecuencia das informacións e datos manifestados, así como os prexuízos que tal información puidese causar, será responsabilidade directa dos usuarios.

LEROY MERLIN manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos e respectar os valores e principios de transparencia e lealdade, así como tamén se compromete a respectar a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos usuarios e a utilizalos de acordo coa finalidade do tratamento, a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa en vigor en materia de protección de datos. Con todo, infórmase os usuarios de que as referidas medidas de seguridade non son inquebrantables e/ou invulnerables.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

Identidade: Leroy Merlin España, S.L.U.

C.I.F.: B-84.81.84.42

Enderezo: Avenida de la Vega, núm. 2, Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 917 49 60 00

Correo electrónico: tecomunicamos@leroymerlin.es

Contacto DPD: privacidad@leroymerlin.es

FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS.

A finalidade do tratamento dos datos persoais dos usuarios recollidos mediante as diferentes vías habilitadas no Portal, a saber, o formulario “Formulario Rexistro” ou “Contacto”, así como consecuencia da navegación polo Portal será a descrita, en cada caso, na “Información básica sobre protección de datos” correspondente, a saber:

LEROY MERLIN comprométese a respectar a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos usuarios e a utilizalos de acordo coa finalidade do tratamento, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa de protección de datos. Con todo, infórmase o usuario de que as referidas medidas de seguridade non son inquebrantables e/ou invulnerables.

TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS.

Os datos persoais proporcionados polos usuarios do Portal conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. No caso de inactividade por parte do usuario do Portal, LEROY MERLIN conservará os datos de carácter persoal facilitados por un período máximo de dous (2) anos, sen prexuízo da posibilidade do usuario de exercer os seus dereitos nos termos que se indican máis adiante.

En todo caso, o prazo de conservación dos datos virá determinado polo prazo obrigatorio marcado pola normativa mercantil, contable e fiscal ou outra normativa vixente que estableza de maneira obrigatoria un prazo de conservación maior aos anteriores.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS.

A base legal ou lexitimación para o tratamento dos datos persoais facilitados no marco do desenvolvemento e execución do Concurso é o consentimento explícito do interesado.

DESTINATARIO DOS DATOS

Para cumprir coas finalidades indicadas na presente Política de Privacidade, é necesario que, para determinados supostos e servizos, deamos acceso aos seus datos persoais a terceiros destinatarios, tales como outros Responsables do Tratamento ou prestadores de servizos de LEROY MERLIN (Encargados do Tratamento de LEROY MERLIN).

Respecto a estes últimos, LEROY MERLIN subscribiu os correspondentes contratos de encarga de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a LEROY MERLIN co obxectivo de garantir que estes provedores traten os seus datos de conformidade co establecido na lexislación vixente, a saber:

Igualmente, algúns destes Encargados do Tratamento poderán estar situados en territorios localizados fóra do Espazo Económico Europeo (os países da Unión Europea máis Liechtenstein, Islandia e Noruega). Para iso, LEROY MERLIN adoptará as garantías adecuadas e sempre gardando a integridade e confidencialidade dos seus datos. Con algúns destes provedores, LEROY MERLIN asinou Cláusulas Contractuais Tipo adaptadas pola Comisión Europea, como garantía daquelas transferencias realizadas a países que non contan cunha decisión de adecuación da Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Fóra destes supostos, LEROY MERLIN non comunicará nin dará acceso aos seus datos persoais a terceiros, salvo autorización expresa ou contractual ou obrigación ou permiso legal.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Dependendo dos produtos, servizos ou funcionalidades aos que o usuario se subscriba ou dos que queira gozar en cada momento, LEROY MERLIN tratará uns datos ou outros (segundo o descrito, en cada momento, na “Información básica sobre protección de datos”), que en xeral serán, segundo o caso:

DEREITOS EN RELACIÓN CO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS .

O usuario poderá exercer, respecto dos datos solicitados na forma prevista na presente Política de Privacidade, os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos e, en particular, os seguintes dereitos, acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidade dos datos persoais.

Os usuarios interesados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, a súa supresión cando entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os usuarios poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso, LEROY MERLIN unicamente conservaraos para o cumprimento de obrigacións legais e administrativas, defensa dos nosos intereses e dereitos, así como para o exercicio ou a defensa de reclamacións, sancións e responsabilidades.

O usuario, así mesmo, terá a posibilidade de revogar en calquera momento o consentimento para calquera dos tratamentos para os que outorgou consentimento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Os dereitos referidos no parágrafo anterior poderán ser exercidos polo usuario, indicando debidamente o motivo da súa pretensión, mediante solicitude escrita e asinada dirixida a LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U., Departamento de Club LEROY MERLIN, Avda. de la Vega 2, 28108 Alcobendas-Madrid, ou ben mediante o envío dun correo electrónico á dirección tecomunicamos@leroymerlin.es. As solicitudes enviadas por correo electrónico deberán realizarse desde a dirección de correo rexistrada polo solicitante. En todo caso, o usuario, para exercer os citados dereitos e ao obxecto de ofrecer garantías de identificación do correspondente solicitante, deberá anexar á súa solicitude copia do seu Documento Nacional de Identidade ou, no seu caso, Número de Identificación de Estranxeiros, en vigor.

Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.egpd.es).