Política de Privadesa

L'accés a determinades àrees, serveis o recursos del portal www.hazloverde.es (en endavant, el "portal"), propietat de Leroy Merlin España, SLU (en endavant, "LEROY MERLIN"), únicament serà factible a través de la prèvia posada a disposició, per part de l'usuari del portal, de dades de caràcter personal o el registre previ de l'usuari en el portal. En aquests casos, l'usuari del portal ha de facilitar certes dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat o no per part de LEROY MERLIN com a responsable de tractament, degudament identificat en la "informació bàsica sobre protecció de dades" i d'acord amb les finalitats i les condicions que allà s'hi estableixin i, igualment, de conformitat amb el que s'estipula en aquesta política de privadesa (en endavant es denominarà, indistintament, "política de privadesa" o "informació addicional sobre protecció de dades").

En aquest sentit, i durant el procés de recollida de les dades personals de la seva titularitat, l'usuari serà informat de les categories concretes de dades personals que ha de facilitar de forma obligatòria per accedir a determinades àrees, serveis, productes i continguts responsabilitat de LEROY MERLIN.

Pel que fa a l'ús i la navegació del portal, LEROY MERLIN emmagatzema les dades del dispositiu de connexió que l'usuari utilitza per accedir als serveis que s'ofereixen en el portal. Quan accedeixi al portal, el sistema on s'allotja reconeix automàticament l'adreça IP del seu dispositiu; informació sobre aquest dispositiu, com la seva connexió a Internet, el seu tipus de navegador, la versió, el sistema operatiu i el tipus de dispositiu; el dia i l'hora en els quals ha entrat, en els quals s'ha desconnectat, i per quines parts del nostre portal s'ha mogut (clickstream). És necessari que el nostre sistema conegui aquestes dades del seu dispositiu perquè ha de poder comunicar-s'hi per enviar-li el que li demani a través del seu navegador i vostè ho pugui veure a la pantalla. Ni el nostre sistema ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals, com, per exemple, el nom, l'adreça, el telèfon, etc., si no ha estat vostè mateix qui ens les ha proporcionat.

El sistema on es troba allotjat el nostre portal utilitza cookies. Consulti la política de cookies de LEROY MERLIN.

LEROY MERLIN es reserva el dret a modificar, adaptar o actualitzar aquesta política de privadesa i també la informació bàsica sobre protecció de dades, en tot moment i amb una antelació raonable, a di d'adaptar-la als canvis legislatius, judicials o jurisprudencials que puguin afectar-la, i també a les pràctiques del sector. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, quan aquestes modificacions, alteracions i/o actualitzacions comportin o suposin un canvi substancial en el tractament de les seves dades de caràcter personal, se l'informarà degudament i, en el seu cas, es recollirà el consentiment per al nou tractament.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat i garanteix que les dades que facilita a LEROY MERLIN són certes i correctes i que pertanyen a la seva persona, i també, i per al cas que proporcioni dades personals de terceres persones, garanteix haver-les informat prèviament del corresponent tractament, en els termes que a continuació s'assenyalen i, en particular, haver obtingut el seu consentiment previ exprés per a la finalitat de tractament concreta. En aquest sentit, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les informacions i les dades, de manera que corresponguin amb la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades i també els perjudicis que aquesta informació pogués causar és responsabilitat directa dels usuaris.

LEROY MERLIN manifesta el seu compromís per complir la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades i respectar els valors i els principis de transparència i lleialtat, i també es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del tractament, i també a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i a adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa en vigor en matèria de protecció de dades. No obstant això, s'informa els usuaris que les referides mesures de seguretat no són inviolables i/o invulnerables.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: Leroy Merlin España, SLU

C.I.F.: B-84.81.84.42

Adreça: Avenida de la Vega, núm. 2, Alcobendas (Madrid)

Telèfon: 917 49 60 00

Correu electrònic: tecomunicamos@leroymerlin.es

Contacte DPD: privacidad@leroymerlin.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

La finalitat del tractament de les dades personals dels usuaris obtingudes a través de les diferents vies habilitades en el portal, és a dir, el formulari “Formulari registre” o “Contacte”, així com a conseqüència de la navegació pel portal, es descriurà, en cada cas, en la “Informació bàsica sobre protecció de dades” corresponent, és a dir:

LEROY MERLIN es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris i a utilitzar-les amb la finalitat del tractament, i també a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i a adoptar les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix a la normativa de protecció de dades. Això no obstant, s'informa l'usuari que les esmentades mesures de seguretat no són inviolables i/o invulnerables.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades pels usuaris del portal es conservaran mentre no se'n sol·liciti la supressió per part de l'interessat. En el cas d'inactivitat per part de l'usuari del portal, LEROY MERLIN conservarà les dades de caràcter personal facilitades per un període màxim de dos (2) anys, sense perjudici de la possibilitat de l'usuari d'exercir els seus drets en els termes que s'indiquen més endavant.

En tot cas, el termini de conservació de les dades estarà determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació més llarg que els anteriors.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

La base legal o legitimació per al tractament de les dades personals facilitades en el marc del desenvolupament i execució del Concurs és el consentiment explícit de l'interessat.

DESTINATARI DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades en aquesta política de privadesa, és necessari que, per a determinats supòsits i serveis, donem accés a les seves dades personals a tercers destinataris, tals com altres responsables del tractament o prestadors de serveis de LEROY MERLIN (encarregats del tractament de LEROY MERLIN).

Pel que fa a aquests darrers, LEROY MERLIN ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a LEROY MERLIN amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les seves dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, és a dir:

Igualment, alguns d'aquests encarregats del tractament poden estar ubicats en territoris situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (els països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega). Per això, LEROY MERLIN adoptarà les garanties adequades i sempre guardant la integritat i confidencialitat de les seves dades. Amb alguns d'aquests proveïdors, LEROY MERLIN ha signat clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea, com a garantia d'aquelles transferències realitzades a països que no disposin d'una decisió adequada de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Fora d'aquests supòsits, LEROY MERLIN no comunicarà ni donarà accés a les seves dades personals a tercers, excepte autorització expressa o contractual o obligació o permís legal.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

En funció dels productes, serveis o funcionalitats als quals l'usuari se subscrigui o dels quals vulgui gaudir en cada moment, LEROY MERLIN tracta unes dades o unes altres (segons el que s'ha descrit, en cada moment, en la “informació bàsica sobre protecció de dades”), que en general seran, segons el cas:

DRETS EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS .

L'usuari pot exercir, respecte a les dades recollides en la forma prevista en aquesta política de privadesa, els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en especial, els drets següents d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals.

Els usuaris interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas, LEROY MERLIN només les conservarà per al compliment d'obligacions legals i administratives i per a la defensa dels seus interessos i drets, així com per a l'exercici o la defensa de reclamacions, sancions i responsabilitats.

L'usuari també té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ha atorgat consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els drets que es descriuen en el paràgraf anterior poden ser exercits per l'usuari, indicant degudament el motiu de la seva pretensió, mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a LEROY MERLIN ESPANYA, SLU, Departament de Club LEROY MERLIN, av. de la Vega 2, 28108 Alcobendas, Madrid, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça tecomunicamos@leroymerlin.es. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s'han de fer des de l'adreça de correu registrada pel sol·licitant. En tot cas, l'usuari, per exercir els esmentats drets i a fi d'oferir garanties d'identificació del corresponent sol·licitant, ha d'acompanyar la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o, si escau, del NIE, en vigor.

Així mateix, si considera que les seves dades han estat tractades de manera inadequada, té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid www.egpd.es).