BASES LEGAIS

Edición 2023/2024

A compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 e con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca a oitava edición do Concurso Escolar “Hazlo Verde” (o “Concurso”), que se rexerá conforme as presentes bases legais (as “Bases”).

As Bases compleméntanse co Aviso Legal, a Política de Privacidade e coa Política de Cookies, que deberán ser aceptados integramente con carácter previo á inscrición no Concurso e, unha vez aceptados, entenderanse incluídos nas presentes Bases para os efectos legais oportunos.

1. OBXECTO E ÁMBITO TERRITORIAL.

O Concurso ten como obxecto sensibilizar os escolares de 8 a 16 anos sobre hábitos sustentábeis para convertelos en consumidores e cidadáns ecorresponsábeis coa súa contorna, potenciar o seu espírito crítico, como axentes de cambio, e promover a sustentabilidade mediante o seu compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel (os “ODS”).

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos de 3.º, 4.º, 5.º e 6.º), Educación Secundaria (cursos de 1.º, 2.º, 3.º e 4.º), Formación Profesional Básica e Educación Especial do conxunto de todos os centros educativos do Estado, polo que é de ámbito nacional.

A inscrición no Concurso será xestionada polo profesor ou profesora de cada clase que desexe participar de acordo co recollido na cláusula 4.

2. ÁMBITO TEMPORAL

As datas chave do Concurso son as seguintes:

 • O período de inscrición e recepción de traballos terá lugar entre o 9 de outubro de 2023 e o 12 de abril de 2024, ambos inclusive.
 • Premios nacionais:
  • Antes do 24 de abril de 2024, unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no ambiente dez (10) finalistas nacionais por cada unha das categorías que cumpran coas bases legais de entre todos os proxectos presentados e que cumpran coas bases legais presentes, sendo trinta (30) tendo en conta as tres categorías.
  • Os finalistas nacionais serán publicados na web do Concurso antes do 22 de maio de 2024. Antes do 17 de maio de 2024, o xurado nacional, composto por especialistas dos ámbitos da comunicación, o ambiente e a educación escollerá o mellor traballo de cada categoría. Haberá un total de tres (3) gañadores, que serán considerados como os gañadores nacionais do concurso e serán anunciados na páxina web antes do 22 de maio de 2024. Paralelamente a este proceso, abrirase outro de votación popular, no que calquera persoa poderá votar un (1) de entre os trinta (30) traballos finalistas a través da web. A votación popular terá lugar entre o 29 de abril e o 13 de maio de 2024 até as 23:59:59. No mes de xuño de 2024, os gañadores do Concurso poderán desfrutar do premio nacional.

LEROY MERLIN resérvase o dereito de ampliar ou modificar algunha ou todas as datas anteriores se o considera necesario de acordo con o réxime previsto na cláusula 12.

3. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no Concurso requirirá a aceptación expresa das Bases publicadas no sitio web do Concurso (WWW.HAZLOVERDE.ES) (a “Web”).

LEROY MERLIN reserva o dereito de descualificar os participantes que incumpran as mesmas e, especialmente, calquera participación que vaia en contra destas Bases.

Coa aceptación destas Bases os participantes comprenden os termos e condicións das mesmas e comprométense a cumprir coa normativa vixente que poida resultar de aplicación a este respecto, de modo que polo simple feito de participar no Concurso están a prestar o seu consentimento para someterse ás Bases e á legalidade de forma total e irrevogábel.

A manifestación en contra por parte do participante, independentemente de en que momento se realice, implicará a súa autoexclusión da participación no Concurso e a liberación de LEROY MERLIN de calquera compromiso adquirido co participante.

As presentes Bases atópanse dispoñíbeis na Web e estarán a disposición de calquera persoa que desexe consultalas. Así mesmo, as Bases estarán depositadas ante o Notario D. Gerardo von Wichmann Rovira e serán publicadas no Arquivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO), servizo de interese xeral ofrecido polo Consello Xeral do Notariado e publicado en www.notariado.org/abaco.

4. REQUISITOS E MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.

A participación no Concurso é gratuíta, voluntaria e require a observancia e cumprimento dos requisitos que a continuación se relacionan:

 1. Acceder á Web, completar todos os pasos do formulario de rexistro, aceptar, mediante a marcación das casas habilitadas para o efecto, o Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies da Web e as Bases e, por último, confirmar o rexistro.
 2. Tamén será posíbel a inscrición vía telefónica a través do número gratuíto 900 670 686, aínda que seguirá sendo preceptiva a aceptación expresa das referidas cláusulas a través da Web.
 3. Enviar en liña, a través da Área Privada do profesor, un Power Point por clase de conformidade cos requisitos que se describen na cláusula 6, nas categorías A, B ou C, correspondente segundo o curso ao que pertenza a clase participante e dentro do período de inscrición e recepción sinalado na cláusula 2.
 4. Cada profesor/a obterá o seu usuario e contrasinal para acceder á Área Privada do profesor.
 5. Cada profesor/a poderá inscribir unha ou varias clases, cada unha das cales presentará o seu traballo, estando limitada a participación no Concurso a un traballo por clase, que non poderá ser o mesmo para máis dunha clase.
 6. Cumprir calquera outro requisito establecido nas Bases.

5. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN.

Poderase participar nas seguintes categorías:

 • Categoría A (3.º, 4.º de Ed. Primaria)
 • Categoría B (5.º e 6.º de Ed. Primaria)
 • Categoría C (1.º, 2.º, 3.º e 4.º de Ed. Secundaria e FP Básica)

A categoría A está dirixida a docentes que participen con alumnos de 3.º e 4.º curso de Primaria.

A categoría B está dirixida a docentes que participen con alumnos de 5.º e 6.º de Primaria.

A categoría C está dirixida a docentes que participen con alumnos de 1.º, 2.º, 3.º e 4.º de Secundaria, así como docentes que impartan materias en Formación Profesional Básica.

Ademais, o Concurso contempla a inscrición das clases de Educación Especial, que formarán parte da categoría que o/a docente de cada clase considere que se adecúa máis ao desenvolvemento madurativo e intelectual do seu alumnado. No caso de que a mesa técnica observe discrepancias en relación á categoría na que debería ter participado a clase, a mesa técnica poderá solicitar ao centro escolar un documento asinado pola dirección que acredite que a categoría de inscrición seleccionada se corresponde co nivel da clase de Educación Especial participante.

6. PROPOSTA DE TRABALLO PARA PRESENTAR AO CONCURSO. REQUISITOS.

As clases das tres categorías terán que elixir un espazo do fogar entre 5 posibilidades: salón, cociña, dormitorio, baño, xardín.

Unha vez elixido, terán que pensar todas as ideas que se lles ocorran para facer máis sustentábel ese espazo.

Para iso, terán á súa disposición criterios que deben ter en conta na sección Material Didáctico da web, en base aos 5 eixos que promoven unha casa sustentábel: redución e optimización da auga / enerxía eficiente / autoconsumo e enerxías renovábeis / economía circular / saúde e ambiente (xestión de residuos, consumo responsábel).

Posteriormente terán que plasmar como grupo-clase as súas ideas nun modelo PPT onde poderán engadir fotos, vídeos, texto, etc. Este modelo estará dispoñíbel na Área Privada do profesor e na sección de Material Didáctico da web. Unha vez enchido o modelo, un por cada grupo-clase, deberá compartirse o arquivo a través da Área Privada do profesor.

En ningún caso e baixo ningún suposto LEROY MERLIN será responsábel do contido dos traballos que se presenten ao Concurso, responsabilidade que recaerá única e directamente nos participantes con total indemnidade para LEROY MERLIN.

7. FASES DO CONCURSO.

Premios nacionais

Fase selección de finalistas nacional:

Antes do 24 de abril, unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no ambiente, seleccionará dez (10) finalistas de cada categoría (A, B e C) que pasarán á fase nacional de entre todos os proxectos presentados e que cumpran coas bases legais presentes.

Fase de xurado de gañadores nacionais:

Antes do 17 de maio de 2024, o xurado nacional votará un único traballo de cada unha das tres categorías participantes. Os tres (3) traballos que reciban o maior número de votos serán os gañadores nacionais e serán publicados na páxina web antes do 22 de maio de 2024.

Fase de votación pública para o premio especial do público:

Calquera persoa que acceda á web poderá exercer o seu dereito a votar un único traballo de entre as tres categorías participantes. O traballo con máis votos recibirá o premio especial do público.

A votación popular terá lugar entre o 29 de abril e o 13 de maio de 2024 até as 23:59:59.

Co fin de realizar a votación de forma totalmente transparente, esta levarase a cabo publicamente a través da páxina web oficial www.hazloverde.es, na que se publicarán todos aqueles traballos seleccionados polo xurado nacional.

Poderán emitir o seu voto todas as persoas físicas que o desexen. Tan só poderá votarse unha única vez por persoa e, para iso, estableceranse limitacións técnicas de identificación de correo electrónico e IP, que permitan garantir este punto na medida do posíbel. Os votos recibidos iranse sumando semanalmente ao contador de cada traballo, aínda que o seu rexistro podería demorarse uns minutos dependendo da calidade da conexión de cada usuario. O conxunto destes votos denominarase “xurado popular”.

Así mesmo, para facilitar o seguimento das votacións por parte dos centros participantes e garantir a transparencia, a web oficial www.hazloverde.es contará cunha páxina de clasificación, que se actualizará semanalmente, na que se irá rexistrando o número de votos recibidos por cada proxecto.

Para garantir a seguridade das votacións, Leroy Merlin reserva o dereito de auditar as votacións, así como de establecer mecanismos antifraude para anular os votos duplicados, os fraudulentos (realizados a través de bots, etc.), os que fosen emitidos utilizando medidas de ofuscamento (por exemplo, VPN, proxies, etc.) ou, en xeral, aqueles realizados en contra das presentes normas. Leroy Merlin reserva o dereito de restar votos ou eliminar calquera candidatura que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do Concurso ou aquela da que se evidencie ou se sospeite unha actuación irregular no sentido descrito. Leroy Merlin queda exonerada de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou fallos de acceso da páxina web habilitada para a votación das candidaturas.

8. SELECCIÓN DE GAÑADORES NACIONAIS.

Os finalistas nacionais do Concurso, con excepción dos seleccionados para o premio especial do público, serán elixidos por un xurado que estará composto por membros de LEROY MERLIN e por especialistas en ambiente, sustentabilidade e pedagoxía, que valorarán os traballos presentados conforme aos seguintes criterios:

 • FAINO SUSTENTÁBEL E ECODESEÑADO: Valorarase a adecuación en base aos 5 eixos que promoven unha casa ecodeseñada: redución e optimización da auga / enerxía eficiente / autoconsumo e enerxías renovábeis / economía circular / saúde e ambiente (xestión de residuos, consumo responsábel).
 • FAINO CREATIVO : Valorarase a orixinalidade das ideas e propostas que poidan converter o espazo do fogar elixido nunha estancia sustentábel.
 • FAINO INTERACTIVO : Valorarase a interactividade dos elementos expostos no modelo de Power Point do traballo de participación, así como a información que achegan.
 • FAINO CON CALIDADE: Valorarase o coidado posto na presentación, as ideas propostas e a súa posíbel adaptación ao obxecto do Concurso.
 • FAINO CON IMPACTO: Valorarase a transcendencia dos proxectos para a clase, o feito de procurar involucrar a outras persoas da contorna (compañeiros/as doutras clases, comunidade educativa e contorna próxima, veciños, pais).

Declararanse nulos, e por tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recollidos nestas Bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor e que non cumpran o resto dos requisitos da cláusula 6 ou calquera outro indicado nas presentes Bases.

O veredicto dos xurados será inapelábel.

LEROY MERLIN contactará cos finalistas nacionais e posteriormente cos gañadores nacionais por correo electrónico a fin de comunicarlles que foron finalistas e/ou gañadores, segundo o caso.

Unha vez seleccionados, os traballos gañadores serán publicados na Web do Concurso e tamén poderán selo en calquera outro sitio ou soporte conforme ao previsto na cláusula 11.

9. PREMIOS.

Agasallo por participar: cada clase rexistrada recibirá un lapis do programa por alumno/a, até esgotar existencias (140.000 unidades), un agasallo “Hazlo Verde”. Os agasallos distribuiranse por estrita orde de prioridade de inscrición no Concurso, e comezarán a enviarse a partir de febreiro de 2024.

Premios do público: o premio para o traballo gañador por maior número de votos na páxina web será de 1652,9 € (máis o IVE/IGIC correspondente) para realizar unha actividade ou adquirir algún material para a aula. O profesor/a responsábel da clase gañadora contará con dous (2) meses naturais a partir da comunicación na web para trocar o premio. Deberá achegar unha factura do fornecedor da actividade ou do material, a nome de The Modern Kids & Family SL, Rúa Bailén 13, 1ºA (Madrid) - 28013 con CIF B87044251. A factura será abonada nun prazo máximo de 4 días unha vez recibida.

Se pasado o período establecido nestas bases legais non se trocou o premio, o importe do mesmo será doado a unha entidade sen ánimo de lucro que traballe polo ambiente e a sustentabilidade en nome da clase gañadora, facéndolle chegar desde a devandita entidade o documento correspondente que acredite dita doazón. Leroy Merlin elixirá a entidade receptora da devandita doazón.

Premio NACIONAL das categorías A, B e C: o premio para as tres clases gañadoras do Concurso consistirá nunha estadía nun campus que terá lugar en xuño de 2024.

LEROY MERLIN responsabilízase de todos os gastos durante a estadía, alén dos gastos de transporte até o campus e a volta posterior.

LEROY MERLIN resérvase o dereito de modificar as datas previstas e o premio nacional do campamento.

Os premios, en ningún caso, poderán ser trocados, alterados ou compensados a pedimento do gañador.

LEROY MERLIN resérvase o dereito de non entregar o premio a calquera que trate de, ou chegue a, defraudar, alterar ou inutilizar o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do Concurso.

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE.

En relación co tratamento de datos persoais realizado no marco do Concurso, incluídos tanto os identificativos como os especificamente de imaxe e voz, resultará aplicábel a Política de Privacidade da Web.

Adicionalmente, mediante a aceptación das presentes Bases, os/as profesores/as participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, de forma gratuíta, para todo o mundo e sen límite de tempo, con facultade de cesión a terceiros, os dereitos de imaxe e/ou voz que puidesen corresponderlles das gravacións e producións sonoras, audiovisuais e/ou fotográficas realizadas como consecuencia da súa participación no Concurso, coa finalidade de xestionar a súa participación no Concurso, a publicidade do mesmo e os seus resultados.

Así pois, dentro da finalidade anunciada no parágrafo anterior, os/as profesores/as participantes consenten a totalidade de usos, incluída a comunicación pública ou calquera forma de explotación por LEROY MERLIN, que poidan ter as imaxes utilizando os medios e soportes técnicos coñecidos na actualidade e os que puidesen desenvolverse no futuro, e para calquera aplicación, incluíndo neste sentido a posibilidade de publicar, reproducir ou compartir as gravacións fotográficas e/ou audiovisuais, ou partes das mesmas, nos medios ou plataformas, titularidade de terceiros ou de LEROY MERLIN, que a continuación se enuncian de maneira non exhaustiva:

 • Redes sociais propias, doutras empresas do Grupo ADEO (ao que pertence LEROY MERLIN) ou de terceiros: A Comunidade LEROY MERLIN ou Workplace, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr. Web: www.leroymerlin.es., www.hazloverde.es e www.corporativo.leroymerlin.es/Publicidad: a través de folletos, de artigos de prensa e de display publicitario, en medios de comunicación audiovisual como TV e radio.
 • Tendas de LEROY MERLIN.

Todo iso coa única condición e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que puidesen atentar contra o dereito á honra nos termos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.

Os/As profesores/as participantes manifestan expresamente baixo a súa responsabilidade, con total indemnidade e plenos efectos liberatorios para LEROY MERLIN, ter solicitado o consentimento expreso de todos os terceiros que aparecen nos traballos presentados (no caso de menores, dos seus pais ou titores legais), para a comunicación dos seus datos persoais e dereitos de imaxe a LEROY MERLIN co mesmo alcance e para as mesmas finalidades recollidas nos parágrafos anteriores.

Con todo, LEROY MERLIN reserva a posibilidade de solicitar novamente a eses terceiros a súa autorización para a comunicación dos seus dereitos de imaxe e tratamento de datos persoais. O anterior configúrase como unha facultade e non como unha obrigación, polo que en ningún caso LEROY MERLIN asumirá responsabilidade algunha en caso de non facelo.

11. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Ao participar no Concurso, os participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, todos os dereitos de explotación, sen exclusión de ningún, sobre os traballos presentados ao Concurso, de tal maneira que LEROY MERLIN queda facultado para fixar, editar, reproducir, distribuír, poñer a disposición do público, comunicar ao público e transformar o citado material, a intervención no material e calquera elemento dos mesmos, en todo ou en parte, por si ou por terceiros (estando por tanto amparada a cesión a terceiros), en calquera medio, soporte ou plataforma, en todo o mundo, durante o tempo que permite a lexislación aplicábel, sen percibir por iso remuneración algunha.

Neste sentido, os participantes garanten o uso pacífico dos dereitos cedidos e, en concreto, que as obras ou marcas contidas nos traballos proporcionados están libres de calquera dereito exclusivo ou de protección de terceiros que impida ou poida menoscabar o mesmo a LEROY MERLIN. En virtude diso, o participante obrígase a manter indemne a LEROY MERLIN respecto dos custos, gastos, pretensións de indemnización, obrigacións ou danos que puidesen derivarse de accións de terceiros fronte a LEROY MERLIN por entender infrinxidos tales dereitos.

Os profesores fan, respecto aos dereitos de explotación das achegas dos alumnos, idéntica manifestación que a realizada respecto ao tratamento dos seus datos persoais e dereitos de imaxe, isto é, que están autorizados para a cesión dos citados dereitos de explotación en favor de LEROY MERLIN co mesmo alcance previsto no primeiro parágrafo desta cláusula 11.

12. MODIFICACIÓNS E/OU ANEXOS.

LEROY MERLIN reserva o dereito de realizar modificacións ou engadir anexos sobre as presentes Bases en relación coa súa mecánica e premio, sempre que as mesmas estean xustificadas ou non prexudiquen aos participantes, que se realicen dentro do período de vixencia do Concurso e que se comuniquen a estes debidamente.

LEROY MERLIN non será responsábel se, por caso fortuíto ou de forza maior, o Concurso, incluídos os premios, non puidese levarse a cabo nalgún dos seus termos especificados nas presentes Bases, sen outra obrigación para LEROY MERLIN (cítanse como tales e con carácter simplemente enunciativo, sen prexuízo da existencia doutros feitos que poidan ser considerados e/ou asimilados a supostos de forza maior, entre outros, desastres naturais, condicións meteorolóxicas inusualmente adversas, fallos nas redes de comunicación, actuacións e decisións gobernamentais, pandemias e epidemias). En tal caso, LEROY MERLIN poderá optar pola publicación dunha nova mecánica polo mesmo medio para a difusión inicial do Concurso, a procura dunha alternativa ou simplemente a anulación, sen que se xere ningún tipo de responsabilidade para LEROY MERLIN calquera que sexa o escenario. Igualmente, LEROY MERLIN non será responsábel polo mal funcionamento da Web.

13. NULIDADE.

Se calquera previsión das presentes Bases fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo en todo o demais o resto de Bases e téndose tal disposición ou parte da mesma que resulte afectada por non posta, salvo que, por resultar esencial ás presentes Bases, houbese de afectalas de forma integral.

14. XURISDICIÓN E LEI APLICÁBEL.

As presentes Bases interpretaranse e rexeranse de conformidade coa lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Bases, o participante e LEROY MERLIN renuncian expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someténdose á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Madrid capital.