Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

BASES LEGAIS

Anexo 1ª modificación Bases Legais, data de publicación 25/01/2022

Ao amparo do apartado 12 das bases legais reguladoras da sexta edición do Concurso Escolar "Hazlo Verde" (en diante, as "Bases" e o "Concurso), publicadas na web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que se engade un anexo ás mesmas, reflectindo determinadas modificacións que afectan ao Concurso e que son as que se recollen a continuación:

 • Apartado 2. Ámbito temporal:
  • Amplíase o prazo de recepción de inscrición e participación ao 25 de marzo de 2022.
  • Antes do 8 de abril de 2022, unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no medio ambiente, seleccionará 10 semifinalistas de cada categoría entre todos os proxectos presentados que cumpran coas bases legais presentes, publicando a súa relación na web do concurso para dar comezo á votación popular, accesible a calquera persoa que dispoña dun ordenador ou dispositivo electrónico con conexión á Internet.
  • Antes do 29 de abril de 2022, o xurado popular escollerá cos seus votos os 5 mellores traballos de cada categoría que pasarán á fase nacional.
  • Antes do 20 de maio de 2022, o xurado nacional elixirá os 3 gañadores nacionais, un gañador por cada categoría.
 • Apartado 7. Fases do Concurso:
  • Mantense a fase de selección de finalistas nacional, pasando a denominarse agora selección de semifinalistas. Con todo, pasada esta fase realizarase a votación publica, e posteriormente será un xurado de ámbito nacional o que decida os gañadores nacionais.

   Realizarase da seguinte maneira:

   • Fase de selección de semifinalistas nacional: Unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no medio ambiente seleccionará 10 semifinalistas de cada categoría (A, B y C) que pasarán á fase nacional, de entre todos os proxectos presentados e que cumpran coas bases legais presentes, habendo un máximo de 30 semifinalistas.
   • Fase de votación pública: Haberá un xurado público que votará un único traballo de entre as tres categorías participantes. Esta votación farase a través da web. Os 5 traballos de cada categoría que maior número de votos reciban pasarán á Fase de votación nacional, habendo un máximo de 15 finalistas.
   • Fase de votación nacional: o xurado nacional elixirá os 3 gañadores nacionais, cun gañador por cada categoría.

As modificacións recollidas neste documento resultan aplicables desde a data da súa publicación sinalada no encabezamento.

As Bases unicamente se verán modificadas de acordo co aquí sinalado. No restante, as Bases permanecerán vixentes nos seus termos orixinais sempre que non entren en contradición cos termos do presente anexo.

6º CONCURSO ESCOLAR “HAZLO VERDE”
EDICIÓN 2021/2022

A compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 e con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca a quinta edición do Concurso Escolar “Faino Verde Misión #deResiduosaRecursos” (o “Concurso”), o cal se rexerá conforme ás presentes bases legais (as “Bases”).

As Bases compleméntanse co Aviso legal, a Política de privacidade e a Política de cookies, que deberán aceptarse integramente con carácter previo á participación no Concurso e que, unha vez aceptados, se entenderán incluídos nas Bases aos efectos legais oportunos.

1. OBXECTO E ÁMBITO TERRITORIAL

O Concurso ten como obxecto sensibilizar aos escolares de 6 a 16 anos sobre hábitos sostibles e convertelos en cidadáns responsables coa súa contorna, potenciar o seu espírito emprendedor, convertelos en axentes de cambio e promover a sustentabilidade mediante o seu compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles (os “ ODS”).

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º) e Educación Secundaria (cursos 1º, 2º, 3º e 4º) do conxunto de todos os Centros Educativos do Estado, polo que é de ámbito estatal.

A inscrición ao Concurso será xestionada polo profesor/a de cada clase que desexe participar de acordo co recollido na cláusula 4.

2. ÁMBITO TEMPORAL

As datas clave do Concurso son as seguintes:

 • O período de inscrición e recepción de traballos terá lugar entre o 4 de outubro de 2021 e o 11 de febreiro de 2022, ambos inclusive.
 • Antes do 1 de abril de 2022, unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no medio ambiente seleccionará, entre todos os proxectos presentados e que cumpran coas bases legais presentes, 10 finalistas de cada categoría que pasarán á fase nacional.
  • Os finalistas nacionais serán publicados na web do Concurso nas 72 horas laborais seguintes á celebración dos xurados.
 • Antes do 6 de maio de 2022, o xurado nacional escollerá os 5 mellores traballos de cada categoría, que se publicarán na web do concurso para dar comezo á votación popular, accesible a calquera persoa que dispoña dun computador ou dispositivo electrónico con conexión a internet. Será o público quen elixa os gañadores nacionais votando desde a web.
 • Antes do 3 de xuño de 2022, o xurado público elixirá os 3 gañadores nacionais votando desde a web, un gañador por cada categoría. Os gañadores anunciaranse a semana do 6 de xuño.
 • No mes de xuño de 2022, os gañadores do Concurso gozarán do Premio Nacional.

LEROY MERLIN reserva o dereito de ampliar ou modificar algunha ou todas as datas anteriores se o considera necesario de acordo co réxime previsto na cláusula 12.

3. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no Concurso requirirá a aceptación expresa das Bases publicadas no sitio web do Concurso (www.hazloverde.es) (a “Web”).

LEROY MERLIN reserva o dereito a descualificar os participantes que incumpran as mesmas e, especialmente, calquera participación que vaia en contra destas Bases.

Coa aceptación destas Bases os participantes comprenden os termos e condicións das mesmas e comprométense a cumprir coa normativa vixente que poida resultar de aplicación a este respecto, de modo que polo simple feito de participar no Concurso están a prestar o seu consentimento para someterse ás Bases e á legalidade de forma total e irrevogable.

A manifestación en contra por parte do participante, independentemente de en que momento se realice, implicará a súa autoexclusión da participación no Concurso e a liberación de LEROY MERLIN de calquera compromiso adquirido co participante.

As presentes Bases atópanse dispoñibles na Web e estarán a disposición de calquera persoa que desexe consultalas. Así mesmo, as Bases estarán depositadas ante o Notario D. Gerardo von Wichmann Rovira e serán publicadas no Arquivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO), servizo de interese xeral ofrecido polo Consello Xeral do Notariado e publicado en www.notariado.org/abaco.

4. REQUISITOS E MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

A participación no Concurso é gratuíta, voluntaria e require a observancia e cumprimento dos requisitos que a continuación se relacionan:

 1. Acceder á Web, completar todos os pasos do formulario de rexistro, aceptar, mediante a marcación das casas habilitadas para o efecto, o Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies da Web e as Bases e, por último, confirmar o rexistro.
 2. Tamén será posible a inscrición vía telefónica a través do número gratuíto 900 670 686, aínda que seguirá sendo preceptiva a aceptación expresa dos referidos clausulados a través da Web.
 3. Enviar en liña, a través da Zona Privada do Profesor, un traballo por clase de conformidade cos requisitos que se describen na cláusula 6, nas categorías A, B ou C, correspondente segundo o curso ao que pertenza a clase participante e dentro do período de inscrición e recepción sinalado na cláusula 2.
 4. Cada profesor/a obterá o seu usuario e contrasinal para acceder á Zona Privada do Profesor.
 5. Cada profesor/a poderá inscribir a unha ou varias clases, cada unha das cales presentará o seu traballo, estando limitada a participación no Concurso a un traballo por clase.
 6. Cumprir calquera outro requisito establecido nas Bases.

5. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Poderase participar nas seguintes categorías:

 • Categoría A (3º e 4º de Ed. Primaria)
 • Categoría B (5º y 6º de Ed. Primaria)
 • Categoría C (1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Secundaria)

A categoría A está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 3º e 4º de Primaria.

A categoría B está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 5º e 6º de Primaria.

A categoría C está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 1º, 2º, 3º e 4º de Secundaria.

6. PROPOSTA DE TRABALLO PARA PRESENTAR AO CONCURSO. REQUISITOS

Os alumnos das categorías A e B terán que crear un gran mural cunha mensaxe que conciencie á sociedade e facer unha fotografía del onde se aprecie ben a creación.

Os alumnos da categoría C terán que crear un proxecto físico ou un novo obxecto funcional, utilizando unicamente residuos, e gravar un vídeo explicando o proxecto.

Cada clase deberá enviar en liña a través da Zona Privada do Profesor o seu proxecto.

O traballo co que se participa en Hazlo Verde Misión #deResiduosaRecursos responderá aos seguintes requisitos:

 1. Formato:
  • Categoría A e B: Unha fotografía en formato jpg ou gif, cun peso máximo de 2 MB, acompañada dunha ficha explicativa con información da obra. Esta ficha poderase cubrir automaticamente na web.
  • Categoría C: Un vídeo de 1 minuto, en formato AVI, MP4, MOV, cun peso máximo de 100 MB, acompañado dunha ficha explicativa con información da obra. Esta ficha poderase cubrir automaticamente na web.
  • Ambos os formatos deberán ir acompañados dun título que non superará os 140 caracteres.
 2. Técnica
  • Libre, os alumnos poderán contar con todas as técnicas ás que poidan acceder, desde as máis tradicionais, como a colaxe (co uso de pegamento e tesoiras), a calquera programa de computador que lles permita tratar documentos, imaxes e vídeo (Photoshop, editores en liña, etc.).
 3. Envío: Vía en liña a través da Zona Privada do Profesor

En ningún caso e baixo ningún suposto LEROY MERLIN será responsable do contido dos traballos que se presenten ao Concurso, responsabilidade que incumbirá única e directamente aos participantes con total indemnidade para LEROY MERLIN.

7. FASES DO CONCURSO

Fase selección de finalistas nacional:

Unha mesa técnica formada por profesionais do ámbito da docencia e especializados no medio ambiente seleccionará, entre todos os proxectos presentados e que cumpran coas bases legais presentes, 10 finalistas de cada categoría (A, B e C) que pasarán á fase nacional, cun máximo de 30 finalistas.

Fase de ámbito nacional:

O xurado nacional escollerá os 5 mellores traballos de cada categoría, que se publicarán na web do concurso para dar comezo á votación popular. Será o público quen elixa os gañadores nacionais votando desde a web.

Fase de votación pública:

Haberá un xurado público que votará un único traballo de entre as tres categorías participantes. Os 3 traballos que maior número de votos reciban serán os gañadores nacionais. Esta votación farase a través da web.

Co fin de realizar a votación de forma totalmente transparente, esta levarase a cabo publicamente a través da páxina web oficial www.hazloverde.es, na que se publicarán todos aqueles traballos seleccionados polo xurado nacional.

Poderán emitir o seu voto todas as persoas físicas que o desexen. Tan só poderá votarse unha única vez por persoa e, para iso, estableceranse limitacións técnicas de identificación de correo electrónico e IP, que permitan garantir este punto no posible. Os votos recibidos iranse sumando semanalmente ao contador de cada traballo, aínda que o seu rexistro podería demorarse uns minutos dependendo da calidade da conexión de cada usuario. O conxunto destes votos denominarase “xurado popular”.

Así mesmo, para facilitar o seguimento das votacións por parte dos centros participantes e garantir a transparencia, a web oficial www.hazloverde.es contará cunha páxina de clasificación, que se actualizará semanalmente, na que se irá rexistrando o número de votos recibidos por cada proxecto.

Para garantir a seguridade das votacións, Leroy Merlin reserva o dereito de auditar as votacións, así como de establecer mecanismos antifraude para anular os votos duplicados, os fraudulentos (realizados a través de bots, etc.), os que fosen emitidos utilizando medidas de ofuscamento (por exemplo, VPN, proxies, etc.) ou, en xeral, aqueles realizados en contra das presentes normas. Leroy Merlin reserva o dereito de restar votos ou eliminar calquera candidatura que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do concurso ou aquela de a que se evidencie ou se sospeite unha actuación irregular no sentido descrito. Leroy Merlin queda exonerada de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou fallos de acceso da páxina web habilitada para a votación das candidaturas.

8. SELECCIÓN DE GAÑADORES NACIONAIS

Os finalistas nacionais do Concurso, con excepción dos seleccionados polo xurado público anteriormente descrito, serán elixidos por xurados que estarán compostos por membros de LEROY MERLIN, por especialistas no medio ambiente, sustentabilidade, pedagoxía, e polo xurado popular que valorarán os traballos presentados conforme aos seguintes criterios:

 • FAINO SUSTENTABLE E CIRCULAR
 • >
 • FAINO CREATIVO
 • FAINO CON MENSAXE
 • FAINO CON CALIDADE
 • FAINO SOCIAL
 • FAINO ÚTIL

Declararanse nulos, e por tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recollidos nestas Bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor e que non cumpran o resto dos requisitos da cláusula 6 ou calquera outro indicado nas presentes Bases.

O veredicto dos xurados será inapelable.

LEROY MERLIN contactará cos finalistas nacionais e posteriormente cos gañadores nacionais por correo electrónico a fin de comunicarlles que foron finalistas e/ou gañadores, segundo o caso.

Unha vez seleccionados, os traballos gañadores serán publicados na Web do Concurso e tamén poderán selo en calquera outro sitio ou soporte conforme ao previsto na cláusula 11.

9. PREMIOS

Obsequio por participar: cada clase rexistrada recibirá, ata esgotar existencias (140.000 unidades), un obsequio “Hazlo Verde” #deResiduosaRecursos. Os obsequios distribuiranse por estrita orde de prioridade de inscrición no Concurso.

Premio NACIONAL das categorías A, B e C: O premio para as tres clases gañadoras do Concurso consistirá na estancia nun campamento que terá lugar en xuño de 2022*. LEROY MERLIN reserva o dereito de modificar estas datas. LEROY MERLIN responsabilízase de todos os gastos durante a estancia, así como dos gastos de traslado ata o campus e posterior retorno. Ademais, para o centro educativo, un premio de 2.000 € (IVE incluído) para o desenvolvemento dun proxecto ambiental.

LEROY MERLIN reserva o dereito de modificar as datas previstas e/ou o premio nacional do campamento.

Os premios en ningún caso poderán ser obxecto de cambio, alteración ou compensación a petición do gañador.

Os premios consistentes en subvencionar o desenvolvemento dun proxecto ambiental para o centro educativo no importe indicado contarán coa aprobación de LEROY MERLIN, que solicitará detalle do tipo de proxecto a subvencionar, así como modificacións en caso de non responder ao espírito do Concurso. Con todo, LEROY MERLIN non asumirá ningunha responsabilidade pola organización e desenvolvemento do proxecto á que se destine o importe do premio.

LEROY MERLIN reserva o dereito de non entregar o premio a calquera que trate de, ou chegue a, defraudar, alterar ou inutilizar o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do Concurso.

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

En relación co tratamento de datos persoais realizado no marco do Concurso, incluíndo tanto os identificativos como os especificamente de imaxe e voz, resultará aplicable a Política de Privacidade da Web.

Adicionalmente, mediante a aceptación das presentes Bases, os/as profesores/as participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, de forma gratuíta, para todo o mundo e sen límite de tempo, con facultade de cesión a terceiros, os dereitos de imaxe e/ou voz que puidesen corresponderlles das gravacións e producións sonoras, audiovisuais e/ou fotográficas realizadas como consecuencia da súa participación no Concurso, coa finalidade de xestionar a súa participación no Concurso, a publicidade do mesmo e os seus resultados.

Así pois, dentro da finalidade anunciada no parágrafo anterior, os/as profesores/as participantes consenten a totalidade de usos, incluída a comunicación pública ou calquera forma de explotación por LEROY MERLIN, que poidan ter as imaxes utilizando os medios e soportes técnicos coñecidos na actualidade e os que puidesen desenvolverse no futuro, e para calquera aplicación, incluíndo neste sentido a posibilidade de publicar, reproducir ou compartir as gravacións fotográficas e/ou audiovisuais, ou partes das mesmas, nos medios ou plataformas, titularidade de terceiros ou de LEROY MERLIN, que a continuación se enuncian de maneira non exhaustiva:

 • Redes sociais propias, doutras empresas do Grupo ADEO (ao que LEROY MERLIN pertence) ou de terceiros: A Comunidade LEROY MERLIN ou Workplace, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr. Web: www.leroymerlin.es., www.hazloverde.es e www.corporativo.leroymerlin.es/Publicidad: a través de folletos, de artigos de prensa e de display publicitario, en medios de comunicación audiovisual como TV e radio.
 • Tendas de LEROY MERLIN.

Todo iso coa única condición e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que puidesen atentar contra o dereito á honra nos termos previstos na Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de Protección civil do dereito á honra, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.

Os/as profesores/as participantes manifestan expresamente baixo a súa responsabilidade, con total indemnidade e plenos efectos liberatorios para LEROY MERLIN, solicitar o consentimento expreso de todos os terceiros que aparecen nos traballos presentados (no caso de menores, dos seus pais ou titores legais), para a comunicación dos seus datos persoais e dereitos de imaxe a LEROY MERLIN co mesmo alcance e para as mesmas finalidades recollidas nos parágrafos anteriores.

Con todo, LEROY MERLIN reserva a posibilidade de solicitar novamente a eses terceiros a súa autorización para a comunicación dos seus dereitos de imaxe e tratamento de datos persoais. O anterior configúrase como unha facultade e non como unha obrigación, polo que en ningún caso LEROY MERLIN asumirá responsabilidade algunha en caso de non facelo.

11. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Ao participar no Concurso, os participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, todos os dereitos de explotación, sen exclusión de ningún, sobre os traballos presentados ao Concurso, de tal maneira que LEROY MERLIN queda facultado para fixar, editar, reproducir, distribuír, poñer a disposición do público, comunicar ao público e transformar o citado material, a intervención no material e calquera elemento dos mesmos, en todo ou en parte, por si ou por terceiros -estando por tanto amparada a cesión a terceiros-, en calquera medio, soporte ou plataforma, en todo o mundo, durante o tempo que permite a lexislación aplicable, sen percibir por iso remuneración algunha.

Neste sentido, os participantes garanten o uso pacífico dos dereitos cedidos e, en concreto, que as obras ou marcas contidas nos traballos proporcionados están libres de calquera dereito exclusivo ou de protección de terceiros que impida ou poida menoscabar o mesmo a LEROY MERLIN. En virtude diso, o participante obrígase a manter indemne a LEROY MERLIN respecto dos custos, gastos, pretensións de indemnización, obrigacións ou danos que puidesen derivarse de accións de terceiros fronte a LEROY MERLIN por entender infrinxidos tales dereitos.

Os profesores fan, respecto aos dereitos de explotación das achegas dos alumnos, idéntica manifestación que a realizada respecto ao tratamento dos seus datos persoais e dereitos de imaxe, isto é, que están autorizados para a cesión dos citados dereitos de explotación en favor de LEROY MERLIN co mesmo alcance previsto no primeiro parágrafo desta cláusula 11.

12. MODIFICACIÓNS OU ANEXOS

LEROY MERLIN reserva o dereito para realizar modificacións ou engadir anexos sobre as presentes Bases en relación coa súa mecánica e premio, sempre que as mesmas estean xustificadas ou non prexudiquen aos participantes, que se realicen dentro do período de vixencia do Concurso, e que se comuniquen a estes debidamente.

LEROY MERLIN non será responsable se por caso fortuíto ou de forza maior, o Concurso, incluídos os premios, non puidese levarse a cabo nalgún dos seus termos especificados nas presentes Bases, sen outra obrigación para LEROY MERLIN (cítanse como tales e con carácter simplemente enunciativo, sen prexuízo da existencia doutros feitos que poidan ser considerados e/ou asimilados a supostos de forza maior, entre outros, desastres naturais, condicións meteorolóxicas inusualmente adversas, fallos nas redes de comunicación, actuacións e decisións gobernamentais, pandemias e epidemias). En tal caso, LEROY MERLIN poderá optar pola publicación dunha nova mecánica polo mesmo medio para a difusión inicial do Concurso, procura dunha alternativa ou simplemente a anulación, sen que se xere ningún tipo de responsabilidade para LEROY MERLIN calquera que sexa o escenario. Igualmente, LEROY MERLIN non será responsable polo mal funcionamento da Web.

13. NULIDADE

Se calquera previsión das presentes Bases fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo en todo o demais o resto de Bases e téndose tal disposición ou parte da mesma que resulte afectada por non posta, salvo que, por resultar esencial ás presentes Bases, houbese de afectalas de forma integral.

14. XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes Bases interpretaranse e rexeranse de conformidade coa lexislación española. Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Bases, o participante e LEROY MERLIN renuncian expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someténdose á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Madrid capital.