Hazlo Verde 6 - De residuos a recursos

BASES LEGALS

Annex 1a modificació bases legals, data de publicació 25/01/2022

A l'empara de l'apartat 12 de les bases legals reguladores de la sisena edició del Concurs Escolar "Hazlo Verde" (en endavant, les "Bases" i el "Concurs"), publicades en la pàgina web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que s'hi afegeix un annex que reflecteix determinades modificacions que afecten el Concurs i que són les que es recullen a continuació.

 • Apartat 2. Àmbit temporal:
  • S'amplia el termini de recepció de la inscripció i la participació al 25 de març de 2022.
  • Abans del 8 d'abril de 2022, una mesa tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà, entre tots els projectes presentats i que compleixen aquestes Bases, deu semifinalistes de cada categoria, que es publicaran en la web del Concurs per donar inici a la votació popular, que serà accessible a qualsevol persona que disposi d'un ordinador o dispositiu electrònic amb connexió a internet.
  • Abans del 29 d'abril de 2022, el jurat popular escollirà amb els seus vots els cinc millors treballs de cada categoria, que passaran a la fase estatal.
  • Abans del 20 de maig de 2022, el jurat estatal escollirà els tres guanyadors estatals, un guanyador per cada categoria.
 • Apartat 7. Fases del Concurs:
  • Es manté la fase de selecció de finalistes estatals, que ara passa a denominar-se selecció de semifinalistes. Tot i així, després d'aquesta fase, es durà a terme la votació pública i, posteriorment, serà un jurat d'àmbit estatal qui decidirà els guanyadors estatals.

   Es durà a terme de la manera següent:

   • Fase de selecció de semifinalistes estatal: Una mesa tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà, entre tots els projectes presentats i que compleixin aquestes Bases, deu semifinalistes de cada categoria (A, B i C), que passaran a la fase estatal, amb un màxim de 30 semifinalistes.
   • Fase de votació pública: Hi haurà un jurat públic que votarà un únic treball entre les tres categories participants. Aquesta votació es farà a través de la web. Els cinc treballs de cada categoria que rebin un nombre de vots més gran passaran a la fase de votació estatal, amb un màxim de 15 finalistes.
   • Fase de votació estatal: El jurat estatal escollirà els tres guanyadors estatals, un per cada categoria.

Les modificacions recollides en aquest document resulten aplicables des de la data de la seva publicació, que s'assenyala a l'encapçalament.

Les Bases només es veuran modificades d'acord amb el que aquí s'assenyala. Per la resta, les Bases romandran vigents en els seus termes originals sempre que no entrin en contradicció amb els termes d'aquest annex.

6th CONCURS ESCOLAR “HAZLO VERDE”
EDICIÓ 2021/2022

L'empresa LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU, amb domicili social a Alcobendas (Madrid), avinguda de la Vega n. 2 i amb CIF B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca la cinquena edició del Concurs Escolar “HazloVerde Misión #deResiduosaRecursos” (el “Concurs”), el qual es regirà segons aquestes bases legals (les “bases”).

Les bases es complementen amb l'avís legal, la política de privadesa i la política de galetes, que s'han d'acceptar íntegrament abans de la participació en el concurs i, una vegada acceptats, es consideren inclosos en les bases a l'efecte legal oportú.

1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

El Concurs té com a objectiu sensibilitzar els escolars de 6 a 16 anys sobre hàbits sostenibles tot convertint-los en ciutadans responsables amb el seu entorn, potenciant-ne l'esperit emprenedor, convertint-los en agents de canvi i promovent la sostenibilitat a través del seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (els “ODS”).

El Concurs està dirigit a l'alumnat d'educació primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è) i educació secundària (cursos 1r, 2n, 3r i 4t) del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat, raó per la qual és d'àmbit estatal.

La inscripció al Concurs la gestionarà el o la docent de cada aula que vulgui participar d'acord amb el que està recollit a la clàusula 4.

2. ÀMBIT TEMPORAL

Les dates clau del Concurs són les següents:

 • El període d'inscripció i recepció de treballs tindrà lloc entre el 4 d'octubre de 2021 i l'11 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
 • Abans de l'1 d'abril de 2022, una mesa tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà, entre tots els projectes presentats i que compleixin amb les bases legals presents, deu finalistes de cada categoria, que passaran a la fase estatal.
  • Els finalistes estatals es publicaran a la web del Concurs en les 72 hores laborals següents al dictamen dels jurats.
 • Abans del 6 de maig de 2022, el jurat estatal escollirà els cinc millors treballs de cada categoria, que es publicaran a la web del Concurs per donar inici a la votació popular accessible a qualsevol persona que disposi d'un ordinador o dispositiu electrònic amb connexió a Internet. Serà el públic qui esculli els guanyadors estatals votant des de la web.
 • Abans del 3 de juny de 2022, el jurat públic escollirà els tres guanyadors estatals votant des de la web, un guanyador per cada categoria. Els guanyadors s'anunciaran la setmana del 6 de juny.
 • El mes de juny de 2022, els guanyadors del Concurs gaudiran del premi estatal.

LEROY MERLIN es reserva el dret d'ampliar o modificar alguna o totes les dates anteriors si ho considera necessari d'acord amb el règim previst a la clàusula 12.

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs requerirà l'acceptació expressa de les bases publicades en el lloc web del Concurs (www.hazloverde.es) (la “web”).

LEROY MERLIN es reserva el dret a desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes bases.

Amb l'acceptació d'aquestes bases els participants en comprenen els termes i condicions i es comprometen a complir amb la normativa vigent que pugui resultar de l'aplicació a aquest respecte, de manera que, pel simple fet de participar en el Concurs, estan prestant el seu consentiment a sotmetre's a les bases i a la legalitat de forma total i irrevocable.

La manifestació en contra per part del participant, independentment del moment en el qual tingui lloc, implicarà la seva autoexclusió de la participació en el Concurs i l'alliberament de LEROY MERLIN de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

Aquestes bases estan disponibles a la web i estaran a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar. De la mateixa manera, estaran dipositades davant del notari Sr. Gerardo von Wichmann Rovira i estaran publicades en l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO), servei d'interès general ofert pel Consell General del Notariat i publicat a www.notariado.org/abaco.

4. REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

La participació en el Concurs és gratuïta i voluntària i requereix l'observança i el compliment dels requisits que es descriuen a continuació:

 1. Accedir a la web, completar tots els passos del formulari de registre, acceptar, mitjançant la marcació de les caselles habilitades a l'efecte, l'avís legal, la política de privadesa i la política de cookies i les bases i, en darrer lloc, confirmar el registre.
 2. També serà possible la inscripció via telefònica a través del número gratuït 900 670 686, tot i que seguirà sent preceptiva l'acceptació expressa dels referits clausulats a través de la web.
 3. Enviar en línia, a través de l'Àrea Privada Docent, un treball per aula de conformitat amb els requisits descrits a la clàusula 6, en les categories A, B o C, segons el curs al qual pertanyi l'aula participant i dins del període d'inscripció i recepció assenyalat a la clàusula 2.
 4. Cada docent obtindrà el seu usuari i contrasenya per accedir a l'Àrea Privada Docent.
 5. Cada docent pot inscriure una aula o diverses, cadascuna de les quals presentarà el seu treball; la participació en el Concurs està limitada a un treball per aula.
 6. Complir qualsevol altre requisit establert a les bases.

5. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Es pot participar en les categories següents:

 • Categoria A (3r i 4t ed. primària)
 • Categoria B (5è i 6è ed. primària)
 • Categoria C (1r, 2n, 3r i 4t ed. secundària)

La categoria A està dirigida a aquells docents que participin amb alumnes de 3r i 4t curs de primària.

La categoria B està dirigia a aquells docents que participin amb alumnes de 5è i 6è de primària.

La categoria C està dirigida a aquells docents que participin amb alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de secundària.

6. PROPOSTA DE TREBALL QUE CAL PRESENTAR AL CONCURS. REQUISITS

L'alumnat de les categories A i B haurà de crear un gran mural amb un missatge que conscienciï la societat i fer-ne una fotografia on s'apreciï bé la creació.

L'alumnat de la categoria C haurà de crear un projecte físic o un nou objecte funcional fent servir únicament residus i gravar un vídeo explicant el projecte.

Cada aula haurà d'enviar en línia a través de l'Àrea Privada Docent el seu projecte.

El treball amb el qual es participa a Hazlo Verde Missió #deResiduosaRecursos respondrà als requisits següents:

 1. Format:
  • Categoria A i B: Una fotografia en format JPG o GIF, amb un pes màxim de 2 MB, acompanyada d'una fitxa explicativa amb informació de l'obra. Aquesta fitxa es podrà completar automàticament a la web.
  • Categoria C: Un vídeo d'un minut, en format AVI, MP4 o MOV, amb un pes màxim de 100 MB, acompanyat d'una fitxa explicativa amb informació de l'obra. Aquesta fitxa es podrà completar automàticament a la web.
  • Ambdós formats han d'anar acompanyats d'un títol que no superi els 140 caràcters.
 2. Tècnica
  • Lliure, l'alumnat pot comptar amb totes les tècniques a les quals pugui accedir, des de les més tradicionals, com el collage (fent servir cola i tisores), fins a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar documents, imatges i vídeo (Photoshop, editors en línia, etc.).
 3. Enviament: En línia a través de l'Àrea Privada Docent.

En cap cas i sota cap supòsit LEROY MERLIN serà responsable del contingut dels treballs que es presentin al Concurs, responsabilitat que incumbirà únicament i directament els participants amb total indemnitat per a LEROY MERLIN.

7. FASES DEL CONCURS

Fase de selecció de finalistes estatals:

Una mesa tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà entre tots els projectes presentats i que compleixin aquestes bases legals deu finalistes de cada categoria (A, B i C), que passaran a la fase estatal; hi haurà un màxim de 30 finalistes.

Fase d'àmbit estatal:

El jurat estatal escollirà els cinc millors treballs de cada categoria, que es publicaran a la web del Concurs per donar inici a la votació popular. Serà el públic qui escollirà els guanyadors votant des de la web.

Fase de votació pública:

Hi haurà un jurat públic que votarà un únic treball entre les tres categories participants. Els tres treballs que rebin més vots seran els guanyadors estatals. Aquesta votació es farà a través de la web.

Amb la finalitat de fer la votació de forma totalment transparent, aquesta es durà a terme públicament a través de la pàgina web oficial www.hazloverde.es, en la qual es publicaran tots els treballs seleccionats pel jurat estatal.

Podran emetre el seu vot totes les persones físiques que ho vulguin. Només es podrà votar una única vegada per persona i per això s'establiran limitacions tècniques d'identificació de correu electrònic i IP, que permetin garantir aquest punt en la mesura del possible. Els vots rebuts s'aniran sumant setmanalment al comptador de cada treball, si bé el seu registre es podrà demorar uns minuts depenent de la qualitat de la connexió de cada usuari. El conjunt d'aquests vots es denominarà “jurat popular”.

Així mateix, per facilitar el seguiment de les votacions per part dels centres participants i garantir la transparència, la web oficial www.hazloverde.es disposarà d'una pàgina de rànquing, que s'actualitzarà setmanalment, en la qual s'anirà registrant el nombre de vots rebuts per a cada projecte.

Per garantir la seguretat de les votacions, Leroy Merlin es reserva el dret d'auditar-les i també d'establir mecanismes antifrau per anul·lar els vots duplicats, els fraudulents (realitzats a través de bots, etc.), els que hagin estat emesos utilitzant mesures d'ofuscament (per exemple, VPN, proxies, etc.) o, en general, en contra d'aquestes normes. Leroy Merlin es reserva el dret a restar vots o a eliminar qualsevol candidatura que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Concurs o aquella de la qual s'evidenciï o se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. Leroy Merlin queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui ser deguda a la falta temporal de disponibilitat o a fallades d'accés de la pàgina web habilitada per a la votació de les candidatures.

8. SELECCIÓ DE GUANYADORS AUTONÒMICS

Els finalistes estatals del Concurs, amb excepció dels que hagin estat seleccionats pel jurat públic descrit anteriorment, seran escollits per jurats que estaran formats per membres de LEROY MERLIN, per especialistes en medi ambient, sostenibilitat i pedagogia i pel jurat popular, que valoraran els treballs presentats segons els criteris següents:

 • FES-HO SOSTENIBLE I CIRCULAR
 • FES-HO CREATIU
 • FES-HO AMB UN MISSATGE
 • FES-HO AMB QUALITAT
 • FES-HO SOCIAL
 • FES-HO ÚTIL

Es declararan nuls i, per tant, fora de concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes bases per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor i que no compleixin la resta de requisits de la clàusula 6 o qualsevol altre que es recull en aquestes bases.

El dictamen dels jurats serà inapel·lable.

LEROY MERLIN contactarà amb els finalistes estatals i posteriorment amb els guanyadors estatals per correu electrònic amb la finalitat de comunicar-los que han estat finalistes i/o guanyadors, segons el cas.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs i també podran publicar-se a qualsevol altre lloc o suport, d'acord amb el que es preveu a la clàusula 11.

9. PREMIS

Obsequi per participar: cada aula registrada rebrà, fins que se n'esgotin les existències (140.000 unitats), un obsequi “Hazlo Verde” #deResiduosaRecursos. Els obsequis es distribuiran per estricte ordre de prioritat d'inscripció en el Concurs.

Premi ESTATAL de les categories A, B i C: el premi per a les tres aules guanyadores del Concurs consistirà en l'estada en un campament que tindrà lloc el juny de 2022.* LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar aquestes dates. LEROY MERLIN es responsabilitza de totes les despeses durant l'estada, i també de les despeses de trasllat fins al campus i la posterior tornada. A més, per al centre educatiu, un premi de 2.000 € (IVA inclòs) per al desenvolupament d'un projecte mediambiental.

LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar les dates previstes i/o el premi estatal del campament.

En cap cas els premis poden ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.

Els premis consistents a subvencionar el desenvolupament d'un projecte ambiental per al centre educatiu en l'import indicat comptaran amb l'aprovació de LEROY MERLIN, que sol·licitarà els detalls del tipus de projecte que se subvencionarà, i també modificacions en cas que no respongui a l'esperit del Concurs. Això no obstant, LEROY MERLIN no assumirà cap responsabilitat pel que fa a l'organització i el desenvolupament del projecte al qual es destini l'import del premi.

LEROY MERLIN es reserva el dret de no entregar el premi a qualsevol que intenti defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Concurs, o que ho aconsegueixi.

10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

En relació amb el tractament de les dades personals dut a terme en el marc del Concurs, incloent tant les identificatives com les específicament d'imatge i veu, s'aplicarà a la política de privadesa de la web.

Addicionalment, mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els i les docents participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva i de forma gratuïta, per a tot el món i sense límit de temps, amb facultat de cessió a tercers, els drets d'imatge i/o de veu que poguessin correspondre'ls de les gravacions i les produccions sonores, audiovisuals i/o fotogràfiques realitzades com a conseqüència de la seva participació en el Concurs, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Concurs, la publicitat d'aquest i els seus resultats.

Així doncs, dins de la finalitat anunciada en el paràgraf anterior, els i les docents participants consenten la totalitat d'usos, inclosa la comunicació pública o qualsevol forma d'explotació per part de LEROY MERLIN, que puguin tenir les imatges utilitzant els mitjans i els suports tècnics coneguts actualment i els que es poguessin desenvolupar en el futur, i per a qualsevol aplicació, inclosa, en aquest sentit, la possibilitat de publicar, reproduir o compartir les gravacions fotogràfiques i/o audiovisuals, o parts d'aquestes, en mitjans o plataformes que siguin titularitat de tercers o de LEROY MERLIN, que a continuació s'enuncien de manera no exhaustiva:

 • Xarxes socials pròpies, d'altres empreses del Grup ADEO ―al qual pertany LEROY MERLIN― o de tercers: la Comunitat LEROY MERLIN o Workplace, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr, webs: www.leroymerlin.es., www.hazloverde.es i www.corporativo.leroymerlin.es/Publicidad, a través de fullets, articles de premsa i de display publicitari, en mitjans de comunicació audiovisual com televisió i ràdio.
 • Botigues de LEROY MERLIN.

Tot això amb una única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar contra el dret a l'honor en els termes que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Els i les docents participants manifesten expressament sota la seva responsabilitat, amb total indemnitat i plens efectes alliberadors per a LEROY MERLIN, haver recollit el consentiment exprés de tots els tercers que apareixen en els treballs presentats (en el cas de menors, dels seus pares o tutors legals), per a la comunicació de les seves dades personals i drets d'imatge a LEROY MERLIN amb el mateix abast i per a les mateixes finalitats recollides en els paràgrafs anteriors.

Això no obstant, LEROY MERLIN es reserva la possibilitat de sol·licitar novament a aquests tercers la seva autorització a la comunicació dels seus drets d'imatge i tractament de dades personals. Tot el que s'ha exposat es configura com una facultat i no com una obligació, raó per la qual en cap cas LEROY MERLIN no assumirà cap responsabilitat en cas de no fer-ho.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En participar en el Concurs, els participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva, tots els drets d'explotació, sense exclusió de cap, sobre els treballs presentats al Concurs, de manera que LEROY MERLIN queda facultat per fixar, editar, reproduir, distribuir, posar a disposició del públic, comunicar al públic i transformar aquest material, la intervenció en el material i qualsevol element d'aquests, en tot o en part, per un mateix o per part de tercers ―per tant, està emparada la cessió a tercers―, en qualsevol mitjà, suport o plataforma, arreu del món, durant el temps que ho permeti la legislació aplicable, sense percebre per a això cap remuneració.

En aquest sentit, els participants garanteixen l'ús pacífic dels drets cedits i, en concret, que les obres o marques contingudes en els treballs proporcionats estan lliures de qualsevol dret exclusiu o de protecció de tercers que impedeixi o pugui menyscabar el de LEROY MERLIN. En virtut d'això, el participant s'obliga a mantenir indemne LEROY MERLIN pel que fa als costos, les despeses, les pretensions d'indemnització, les obligacions o els danys que es poguessin derivar de tercers envers LEROY MERLIN per entendre que s'han infringit aquests drets.

Els i les docents fan, pel que fa als drets d'explotació de les aportacions dels alumnes, idèntica manifestació que la del tractament de les seves dades personals i drets d'imatge, és a dir, que estan autoritzats per a la cessió dels esmentats drets d'explotació en favor de LEROY MERLIN amb el mateix abast previst en el primer paràgraf d'aquesta clàusula 11.

12. MODIFICACIONS O ANNEXOS

LEROY MERLIN es reserva el dret a fer modificacions o a afegir annexos a aquestes bases en relació amb la seva mecànica i premi, sempre que estigui justificat i no perjudiqui els participants, es facin dins del període de vigència del Concurs i se'ls comuniquin degudament.

LEROY MERLIN no és responsable si, per cas fortuït o de força major, el Concurs, inclosos els premis, no es pogués dur a terme en alguns dels seus termes especificats en aquestes bases, sense més obligació per a LEROY MERLIN (se citen com a tals i amb caràcter enunciatiu, sense perjudici de l'existència d'altres fets que puguin ser considerats i/o assimilats a supòsits de força major, entre d'altres, desastres naturals, condicions meteorològiques inusualment adverses, fallades en les xarxes de comunicació, actuacions i decisions governamentals, pandèmies i epidèmies). En aquest cas, LEROY MERLIN pot optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà per a la difusió inicial del Concurs, la cerca d'una alternativa o simplement l'anul·lació, sense que això generi cap tipus de responsabilitat per a LEROY MERLIN sigui quin sigui l'escenari. Igualment, LEROY MERLIN no és responsable pel mal funcionament de la web.

13. NUL·LITAT

Si qualsevol previsió d'aquestes bases fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, de manera que substitueix, en tots els altres punts, la resta de bases i es considera aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti afectada com a no inclosa, llevat de si, pel fet de resultar essencial per a aquestes bases, s'haguessin d'afectar de forma integral.

14. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes bases s'interpreten i regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l'accés, la utilització o el contingut de les bases, el participant i LEROY MERLIN renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, de manera que se sotmetran a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i els tribunals de Madrid capital.