BASES LEGALS

4th CONCURS ESCOLAR “HAZLO VERDE”
EDICIÓ 2019/2020

La compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 y con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca la cuarta edición del Concurso Escolar “HazloVerde Misión #PlasticFree” (el “Concurso”), el cual se regirá con arreglo a las presentes bases legales (las “Bases”).

Les bases es complementen amb l'avís legal, la política de privadesa i la política de galetes, que s'han d'acceptar íntegrament abans de la participació en el concurs i, una vegada acceptats, es consideren inclosos en les bases a l'efecte legal oportú.

1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

El Concurs té com a objectiu sensibilitzar els escolars de 6 a 16 anys sobre hàbits sostenibles, convertint-los en ciutadans responsables amb el seu entorn, potenciant-ne l’ esperit emprenedor, convertint-los en agents de canvi i promovent la sostenibilitat a través del seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (els “ODS”).

El Concurso está dirigido al alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º y 6º) y Educación Secundaria (cursos 1º, 2º, 3º y 4º) del conjunto de todos los Centros Educativos del Estado, por lo que es de ámbito estatal.

La inscripció al concurs la gestionarà el professor de cada classe que hi vulgui participar d'acord amb el que indica la clàusula 4.

2. ÀMBIT TEMPORAL

Les dates clau del concurs són les següents:

 • El període d'inscripció i recepció de treballs tindrà lloc entre el 7 d'octubre de 2019 i el 14 de febrer de 2020, ambdós inclosos.
 • Abans del 15 d'abril del 2020, els jurats autonòmics escolliran els guanyadors autonòmics; dos de cada Comunitat Autònoma, un de la categoria A i un altre de la B que, al mateix temps, passaran com a finalistes a la fase nacional.
 • Abans del 8 de maig del 2020, el jurat nacional escollirà els dos guanyadors nacionals del Concurs de les categories A i B, i també el guanyador nacional de la categoria C.
 • El mes de juny del 2020, els guanyadors del Concurs gaudiran del Premi nacional.

LEROY MERLIN es reserva el dret d'ampliar o modificar alguna o totes les dates anteriors si ho considera necessari d'acord amb el règim previst a la clàusula 12.

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs requerirà l'acceptació expressa de les Bases publicades en el lloc web del Concurs (www.hazloverde.es) (la “Web”).

LEROY MERLIN es reserva el dret de desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes bases.

Amb l'acceptació d'aquestes Bases els participants en comprenen els termes i condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d'aquesta aplicació en aquest respecte, de forma que pel simple fet de participar en el Concurs consenten de sotmetre's a les Bases i a la legalitat de forma total i irrevocable.

La declaració del participant que digui el contrari, independentment del moment en què ho faci, n'implica l'exclusió de la participació en el concurs i l'alliberament de LEROY MERLIN de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

Aquests bases són disponibles al web per a qualsevol persona que les vulgui consultar. De la mateixa manera, es dipositaran les Bases davant del Notari En Gerardo von Wichmann Rovira i es publicaran en l'arxiu electrònic de les bases del Concurs (ABACO), servei d'interès general ofert pel Consell General del Notariat i publicat a www.notariado.org/abaco.

4. REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

La participació en el concurs és gratuïta, voluntària i requereix l'observança i compliment dels requisits que es relacionen tot seguit:

 1. Entrar al web, completar tots els passos del formulari de registre, acceptar, marcant les caselles corresponents, l'avís legal, la política de privadesa i la política de galetes del web i les bases i, finalment, confirmar el registre.
  També és possible inscriure-s'hi per telèfon trucant al número gratuït 900 670 686, si bé continuarà sent preceptiva l'acceptació expressa dels clausulats esmentats per mitjà del web.
 2. Enviar en línia, per mitjà de la zona privada del professor, un treball per classe (un treball, una classe) d'acord amb els requisits que es descriuen en la clàusula 6, en la categoria A o B corresponent segons el curs a què pertanyi la classe participant i durant el període d'inscripció i recepció assenyalat en la clàusula 2.
 3. Cada professor obtindrà l'usuari i la contrasenya per accedir a la zona privada del professor.
 4. Cada professor pot inscriure-hi una classe o diverses, cada una de les quals presentarà el seu treball, estant limitada la participació en el Concurs a un treball per aula.
 5. Complir qualssevol altres requisits establerts a les bases.

5. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Es podrà participar en les categories següents:

 • Categoria A (3r, 4t d'Ed. Primària)
 • La categoria B (5è i 6è d'Ed. Primària)
 • Categoria C (1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària)

La categoria A està dirigida a aquells docents que participin amb alumnes de 3r i 4t curs de Primària.

La categoria B està dirigida a aquells docents que participin amb alumnes de 5è i 6è de Primària.

La categoria C està dirigida a aquells docents que participin amb alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de secundària.

6. PROPOSTA DE TREBALL QUE CAL PRESENTAR AL CONCURS. REQUISITS

Els i les alumnes de les categories A i B hauran de crear dissenys per a bosses de tela, basats en diferents missatges de sensibilització pensats per ells sobre la influència del plàstic en el nostre planeta.

Els i les alumnes de la categoria C hauran de plantejar el disseny d'un producte tenint en compte criteris d'ecodisseny i d'economia circular.

Cada aula haurà d'enviar el seu projecte en línia a través de la zona privada del docent.

El treball amb el qual es participa a “HazloVerde. Missió #PlasticFree” ha de respondre als requisits següents:

 1. Format: Es podrà escollir entre:
  • Una imatge en format JPG o GIF amb un pes màxim de 2 MB (categories A i B).
  • Una imatge en format JPG o GIF amb un pes màxim de 2 MB o un vídeo en format AVI, MP4 o MOV, amb una durada màxima de dos minuts i un pes màxim de 100 MB (categoria C). Un document descriptiu (PDF, PPT, DOC o TXT) amb una extensió màxima de 10 pàgines.
 2. Tècnica:
  • Lliure, els alumnes podran comptar amb totes les tècniques a les quals puguin accedir, des de les més tradicionals com el collage (fent servir cola i tisores) a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar documents, imatges i vídeo (Photoshop, editors en línia, etc.).
   Donat cas que el grup-aula faci un mural, cartell o un collage tradicional, el professor haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder pujar-lo a la web.
 3. Enviament: Via en línia a través de l'Àrea Privada del Professor, i anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caràcters:

Pel que fa als treballs originals seleccionats de la fase autonòmica, i sempre i quan es consideri que la seva presentació física aporta un valor afegit, serà necessari remetre'ls per tal que se’n dugui a terme una valoració més exhaustiva per part del jurat estatal. LEROY MERLIN no assumirà les despeses d'aquest enviament.

En cap cas i sota cap supòsit LEROY MERLIN serà responsable del contingut dels treballs que es presenten en el Concurs, responsabilitat que incumbirà únicament i directament als participants amb total indemnitat per a LEROY MERLIN.

7. FASES DEL CONCURS

Fase d'àmbit autonòmic

Abans del 15 d'abril de 2020, els jurats autonòmics seleccionaran a cada comunitat autònoma un treball per a cada categoria A i B que serà el guanyador autonòmic i que passarà a competir a la fase estatal, amb un màxim de 17 finalistes per a cada categoria A i B, de manera que algun pot quedar desert si no es reuneixen els criteris de valoració marcats pels jurats autonòmics.

No hi haurà fase autonòmica per a la categoria C.

Fase d'àmbit estatal

D'entre tots els treballs de les categories A i B que arribin a aquesta fase, i també de l'avaluació dels treballs de la categoria C feta pel jurat estatal, s'escolliran els tres guanyadors del Concurs en cada categoria que rebran el premi estatal.

La selecció dels dos guanyadors del Concurs tindrà lloc abans del 8 de maig del 2020.

8. SELECCIÓ DE FINALISTES I GUANYADORS

Els guanyadors del Concurs en cada fase seran escollits per jurats que estaran formats per membres de LEROY MERLIN i per especialistes en medi ambient, sostenibilitat i pedagogia, que valoraran els treballs presentats segons els criteris següents:

Categories A i B
 • FES-HO ATRACTIU
 • FES-HO AMB MISSATGE
 • FES-HO SOCIAL
 • FES-HO CREATIU
 • FES-HO AMB QUALITAT
Categoria C
 • FES-HO SOSTENIBLE
 • FES-HO POSSIBLE
 • FES-HO SOCIAL
 • FES-HO CREATIU
 • FES-HO ATRACTIU

A més d'aquests criteris, es tindrà en compte i es valorarà positivament que el treball estigui enfocat a productes de la llar.

En cap cas els jurats no poden adjudicar a dos treballs o més el mateix lloc en la classificació per tal d'evitar empats.

Es declararan nuls i, per tant, fora de concurs tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats indicats en aquestes bases per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor i que no compleixin la resta de requisits de la clàusula 6 o qualssevol altres indicats en aquests bases.

La decisió dels jurats és inapel·lable.

LEROY MERLIN es posarà en contacte amb els guanyadors de la fase autonòmica i amb els guanyadors nacionals del Concurs per correu electrònic o per telèfon, per tal de comunicar-los que passen a la fase final estatal o que han estat els guanyadors estatals, segons sigui el cas.

Una vegada seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran al web del concurs i també en qualsevol altre lloc o suport, d'acord amb el que preveu la clàusula 11.

9. PREMIS

Obsequi per participar: cada aula registrada rebrà, fins que s'esgotin les existències (160.000 unitats), la polsera del moviment “HazloVerde #PlasticFree”. Les polseres es distribuiran per estricte ordre de prioritat d'inscripció en el Concurs.

Premi AUTONÒMIC: cada premiat de les categories A i B rebrà un premi valorat en 400 €, IVA inclòs, que contribuirà al gaudi d'una activitat per a tota l'aula. Aquests premis no es podran bescanviar pel seu valor en metàl·lic i LEROY MERLIN assumirà la despesa màxima prevista contra factura a nom de l'agència The Modern Kids and Family, SL, amb CIF número B-87044251, assignada per LEROY MERLIN per a la gestió d'aquest concurs. Hi haurà un màxim de 34 premis, un per a cada comunitat autònoma, de manera que pot quedar desert si no reuneix els criteris de valoració. De la mateixa manera, aquests premiats seran finalistes i passaran a la fase estatal.

Premi ESTATAL de les categories A i B: el premi per a les dues aules guanyadores del Concurs consistirà en l'estada en un campament que tindrà lloc els dies 11, 12, 13 i 14 de juny de 2020. LEROY MERLIN es reserva el dret a modificar aquestes dates. LEROY MERLIN es responsabilitza de totes les despeses durant l'estada i també de les despeses de trasllat fins al campus i la posterior tornada.

Premi ESTATAL de la categoria C: el premiat escollit pel jurat estatal rebrà un premi valorat en 2.000 €, IVA inclòs, que contribuirà al gaudi d'una activitat per a tota l'aula. Aquests premis no es podran bescanviar pel seu valor en metàl·lic i LEROY MERLIN assumirà la despesa màxima prevista contra factura a nom de l'agència The Modern Kids and Family, SL, amb CIF número B-87044251, assignada per LEROY MERLIN per a la gestió d'aquest concurs.

Els premis no podran ser en cap cas objecte de canvi, alteració o compensació, a petició del guanyador.

Els premis consistents a subvencionar una activitat per a l'aula en l'import indicat en cada cas han de comptar amb l'aprovació de LEROY MERLIN, que sol·licitarà el detall del tipus d'acció que subvencionarà i també farà modificacions en cas que no respongui a l'esperit del Concurs. Això no obstant, LEROY MERLIN no assumirà cap responsabilitat per l'organització i el desenvolupament de l'acció a la qual es destina l'import del premi.

LEROY MERLIN es reserva el dret de no lliurar el premi a qui tracti de defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Concurs o arribi a defraudar-los, alterar-los o inutilitzar-los.

10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

En relació amb el tractament de dades personals fet en el marc del concurs, incloent-hi tant les identificadores com les específicament d'imatge i veu, és aplicable la Política de Privadesa del web.

Addicionalment, a través de l'acceptació d'aquestes bases, els professors i professores participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva, de forma gratuïta, per a tot el món i sense límit de temps, amb facultat de cessió a tercers, els drets d'imatge que els poguessin correspondre a conseqüència de la seva participació en el Concurs, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Concurs, fer-ne publicitat i publicar-ne els resultats.

Així doncs, quant a la finalitat anunciada en el paràgraf anterior, el participant consent la totalitat d'usos, inclosa la comunicació pública o qualsevol forma d'explotació per part de LEROY MERLIN, que puguin tenir les imatges fent servir els medis i suports tècnics coneguts en l'actualitat i aquells que es poguessin desenvolupar en el futur, i per a qualsevol aplicació, incloent-hi en aquest sentit la possibilitat de publicar, reproduir o compartir les imatges, o part d'aquestes, en els mitjans o plataformes titularitat de tercers o de LEROY MERLIN que, a continuació, s'enuncien de forma no exhaustiva:

 • Xarxes socials pròpies o de tercers: La Comunitat LEROY MERLIN o altres del grup d'empreses al qual LEROY MERLIN pertany, Younity, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr.
 • Web: www.leroymerlin.es, www.hazloverde.es, unhabitatmejor.leroymerlin.es
 • Publicitat: mitjançant fullets, articles de premsa i displays publicitaris, en mitjans de comunicació audiovisual com TV i ràdio.
 • Botigues de LEROY MERLIN.

Els professors i professores participants manifesten expressament sota la seva responsabilitat, amb total indemnitat per a LEROY MERLIN, que han recollit el consentiment exprés de tots els tercers que apareixen en els treballs presentats (en el cas de menors, dels seus pares o tutors legals), per a la cessió de les seves dades personals i drets d'imatge a LEROY MERLIN amb el mateix abast i per a les mateixes finalitats recollides en paràgrafs anteriors.

Tanmateix, LEROY MERLIN es reserva la possibilitat de sol·licitar de bell nou a aquests tercers l'autorització a la cessió dels seus drets d'imatge i tractament de dades. Com que això es configura com una facultat i no pas com una obligació, en cap cas LEROY MERLIN no ha d'assumir cap responsabilitat en cas de no fer-ho.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Pel fet de participar en el Concurs, els participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva, tots els drets d'explotació, sense excloure’n cap, sobre els treballs presentats al Concurs, de manera que LEROY MERLIN queda facultat per fixar, editar, reproduir, distribuir, posar a disposició del públic, comunicar al públic i transformar aquest material, la intervenció del material i qualsevol element del material mateix, totalment o en part, per si mateix o per a tercers ―quedant-ne, per tant, emparada la cessió a tercers―, en qualsevol mitjà, suport o plataforma, a tot el món, durant el temps que permet la legislació aplicable, sense percebre’n cap remuneració.

Els participants garanteixen l'ús pacífic dels drets cedits i, en concret, que les obres o marques contingudes en els treballs proporcionats no tenen cap dret exclusiu o de protecció de tercers que impedeixi o pugui menyscabar LEROY MERLIN. En virtut d'això, el participant es compromet a mantenir indemne LEROY MERLIN respecte dels costos, despeses, pretensions d'indemnització, obligacions o danys que es derivin d'accions de tercers davant de LEROY MERLIN per entendre infringits tals drets.

Els professors fan, respecte als drets d'explotació de les aportacions dels alumnes, idèntica manifestació que la feta respecte al tractament de les seves dades personals i drets d'imatge; és a dir, que estan autoritzats per a la cessió dels drets d'explotació esmentats a favor de LEROY MERLIN amb el mateix abast previst en el primer paràgraf d'aquesta clàusula 11.

12. MODIFICACIONS O ANNEXOS

LEROY MERLIN es reserva el dret de fer modificacions o afegir-hi annexos sobre aquests bases en relació amb la seva mecànica i premi, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants, es facin durant el període de vigència del concurs, i es comuniquin a aquests degudament.

Si de manera fortuïta o per força major, el concurs no es pot dur a terme en algun dels seus termes especificats en aquests bases, LEROY MERLIN no n'és responsable, sense cap altra obligació per a LEROY MERLIN. En aquest cas, LEROY MERLIN pot optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà per a la difusió inicial del concurs o l'anul·lació del concurs, sense que cap mena de responsabilitat per a LEROY MERLIN. A més, LEROY MERLIN no és responsable pel mal funcionament del web.

13. NUL·LITAT

Si qualsevol previsió d'aquests bases és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta tan sols aquesta disposició o la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç, i en totes les altres coses subsisteix la resta. Aquesta disposició o la part de la disposició que resulti afectada es considera no posada, tret que, pel fet de ser essencial a aquests bases, hagi d'afectar-les de manera integral.

14. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquests bases s'han d'interpretar i regir d'acord amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les bases, el participant i LEROY MERLIN renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que els corresponguin, i cal sotmetre-la a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid capital.