BASES LEGALS

Edición 2023/2024

La compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 y con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca la octava edición del Concurso Escolar “HazloVerde” (el “Concurso”), el cual se regirá con arreglo a las presentes bases legales (las “Bases”).

Las Bases se complementan con el Aviso Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies, que deberán ser aceptados íntegramente con carácter previo a la inscripción en el Concurso y, una vez aceptados, se entenderán incluidos en las presentes Bases a los efectos legales oportunos.

1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL.

El Concurs té com a objecte sensibilitzar els i les escolars de 8 a 16 anys sobre hàbits sostenibles tot convertint-los en consumidors, consumidores, ciutadans i ciutadanes ecoresponsables amb el seu entorn, potenciant-ne l'esperit crític com a agents de canvi, així com promovent la sostenibilitat mitjançant el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (els “ODS”).

El Concurs està dirigit a l'alumnat d'educació primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), educació secundària (cursos 1r, 2n, 3r i 4t), formació professional bàsica i educació especial del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat, per això és d'àmbit nacional.

La inscripció al Concurs la gestionarà el professor o professora de cada aula que vulgui participar d'acord amb el que recull la clàusula 4.

2. ÀMBIT TEMPORAL.

Les dates clau del Concurs són les següents:

 • El període d'inscripció i recepció de treballs tindrà lloc entre el 9 d'octubre de 2023 i el 22 de març de 2024, tots dos inclosos.

 • Premis nacionals:

  • Abans del 5 d'abril de 2024, una taula tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà, entre tots els projectes presentats que compleixin les Bases legals, deu (10) finalistes nacionals per cadascuna de les categories: trenta (30) tenint en compte les tres categories.
  • Els finalistes nacionals seran publicats a la web del Concurs el 9 d'abril de 2024. Abans del 19 d'abril de 2024, el jurat nacional, compost per especialistes dels àmbits de la comunicació, el medi ambient i l'educació, triarà el millor treball de cada categoria. Hi haurà un total de tres (3) guanyadors, que seran considerats com els guanyadors nacionals del concurs i seran anunciats a la pàgina web abans del 10 de maig de 2024. Paral·lelament a aquest procés, se n'obrirà un altre de votació popular, en què qualsevol persona en podrà votar un (1) entre els trenta (30) de finalistes a través de la web. La votació popular tindrà lloc entre el 9 i el 22 d'abril de 2024 fins a les 23:59:59. El mes de juny del 2024, els guanyadors del Concurs gaudiran del premi nacional.

LEROY MERLIN es reserva el dret d'ampliar o modificar alguna de les dates anteriors o totes si ho considera necessari d'acord amb el règim previst a la clàusula 12.

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs requerirà l'acceptació expressa de les Bases publicades en el lloc web del Concurs (WWW.HAZLOVERDE.ES) (la “Web”).

LEROY MERLIN es reserva el dret de desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes Bases.

Amb l'acceptació d'aquestes Bases els i les participants en comprenen els termes i les condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d'aplicació en aquest sentit, de manera que pel simple fet de participar en el Concurs presten el seu consentiment a sotmetre's a les Bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

La manifestació en contra per part del o la participant, independentment del moment en què es faci, implicarà la seva autoexclusió de la participació en el Concurs i l'alliberament de LEROY MERLIN de qualsevol compromís adquirit amb el o la participant.

Aquestes Bases es troben disponibles a la Web i estan a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar. Així mateix, les Bases estaran dipositades davant el notari Sr. Gerardo von Wichmann Rovira i seran publicades a l'Archivo Electrónico de Bases de Concursos (ABACO), servei d'interès general ofert pel Consell General del Notariat i publicat a www.notariado.org/ abaco.

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs requereix l'acceptació expressa de les Bases publicades al lloc web del Concurs (WWW.HAZLOVERDE.ES) (la “Web”).

LEROY MERLIN es reserva el dret de desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes Bases.

Amb l'acceptació d'aquestes Bases els i les participants en comprenen els termes i les condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d'aplicació en aquest sentit, de manera que pel simple fet de participar en el Concurs presten el seu consentiment a sotmetre's a les Bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

La manifestació en contra per part del o la participant, independentment del moment en què es faci, implicarà la seva autoexclusió de la participació en el Concurs i l'alliberament de LEROY MERLIN de qualsevol compromís adquirit amb el o la participant.

Aquestes Bases es troben disponibles a la Web i estan a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar. Així mateix, les Bases estaran dipositades davant del notari Sr. Gerardo von Wichmann Rovira i seran publicades a l'Archivo Electrónico de Bases de Concursos (ABACO), servei d'interès general ofert pel Consell General del Notariat i publicat a www.notariado.org/ abaco.

4. REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ.

La participació en el Concurs és gratuïta, voluntària i requereix l'observança i el compliment dels requisits que a continuació es relacionen:

 1. Accedir a la Web, completar tots els passos del formulari de registre, acceptar, mitjançant la marcació de les caselles habilitades a aquest efecte, l'avís legal, la política de privadesa i la política de cookies del Web i les Bases i, finalment, confirmar el registre.
 2. També serà possible la inscripció via telefònica a través del número gratuït 900 670 686, si bé continuarà sent preceptiva l'acceptació expressa dels referits clausulats a través del Web.
 3. Enviar en línia, a través de l'àrea privada del professor, un PowerPoint per aula de conformitat amb els requisits que es descriuen a la clàusula 6, a les categories A, B o C corresponent, segons el curs al qual pertanyi l'aula participant i dins del període d'inscripció i recepció assenyalat a la clàusula 2.
 4. Cada professor o professora obtindrà l'usuari i la contrasenya per accedir a l'àrea privada del professor.
 5. Cada professor o professora pot inscriure a una o diverses aules, cadascuna de les quals presentarà el seu treball; la participació en el Concurs està limitada a un treball per aula, que no pot ser el mateix per a més d'una aula.
 6. Complir qualsevol altre requisit establert a les Bases.

5. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ.

Es pot participar en les categories següents:

 • Categoria A (3r, 4t d'ed. primària)
 • Categoria B (5è i 6è d'ed. primària)
 • Categoria C (1r, 2n, 3r i 4t d'ed. secundària i FP bàsica)

La categoria A està dirigida a aquells o aquelles docents que participin amb alumnes de 3r i 4t curs de primària.

La categoria B està dirigida a aquells o aquelles docents que participin amb alumnes de 5è i 6è de primària.

La categoria C està dirigida per a aquells o aquelles docents que participin amb alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de secundària, així com per als que imparteixin matèries en formació professional bàsica.

A més, el Concurs contempla la inscripció d'aules d'educació especial, que formaran part de la categoria que el o la docent de cada aula consideri que s'adequa més al desenvolupament maduratiu i intel·lectual del seu alumnat. En cas que la taula tècnica observi discrepàncies en relació amb la categoria en què hauria d'haver participat l'aula, la taula tècnica pot sol·licitar al centre escolar un document signat per la direcció que acrediti que la categoria d'inscripció seleccionada es correspon amb el nivell de l'aula d'educació especial participant.

6. PROPOSTA DE TREBALL PER PRESENTAR EN EL CONCURS. REQUISITS.

Les aules de les tres categories han d'escollir un espai de la llar entre cinc possibilitats: el saló, la cuina, el dormitori, el bany i el jardí.

Un cop triat han de pensar totes les idees que se'ls acudeixin per fer més sostenible aquest espai elegit.

Per això tenen a la seva disposició criteris que han de tenir en compte a la secció de materials didàctics de la Web, segons els cinc eixos que promouen una casa sostenible: reducció i optimització de l'aigua / energia eficient / autoconsum i energies renovables / economia circular / salut i medi ambient (gestió de residus, consum responsable).

Posteriorment han de plasmar com a grup aula les seves idees en una plantilla PPT on poden afegir fotos, vídeos, text, etc. Aquesta plantilla estarà a la vostra disposició a l'àrea privada del professor i a la secció de materials didàctics de la Web. Un cop s'hagi emplenat la plantilla, una per cada grup aula, s'ha de compartir l'arxiu a través de l'àrea privada del professor.

En cap cas i sota cap supòsit LEROY MERLIN no és responsable del contingut dels treballs que es presentin al Concurs, responsabilitat que incumbeix únicament i directament els participants amb total indemnitat per a LEROY MERLIN.

7. FASES DEL CONCURS.

Premis nacionals

Fase selecció de finalistes nacional:

Abans del 5 d'abril, una taula tècnica formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en medi ambient seleccionarà entre tots els projectes presentats i que compleixin les bases legals presents deu (10) finalistes de cada categoria (A, B i C) que passaran a la fase nacional.

Fase de jurat de guanyadors nacionals:

Abans del 19 d'abril de 2024 el jurat nacional votarà un únic treball de cadascuna de les tres categories participants. Els tres (3) treballs que rebin més vots seran els guanyadors nacionals, que seran publicats a la pàgina web abans del 10 de maig de 2024.

Fase de votació pública per al premi especial del públic:

Qualsevol persona que accedeixi a la web podrà exercir el seu dret a votar un únic treball d'entre les tres categories participants. El treball amb més vots rebrà el premi especial del públic.

La votació popular tindrà lloc entre el 9 i el 22 d'abril fins a les 23.59.59.

A fi de fer la votació de forma totalment transparent, es durà a terme públicament a través de la pàgina web oficial www.hazloverde.es, on es publicaran tots aquells treballs seleccionats pel jurat nacional.

Poden emetre el seu vot totes les persones físiques que ho desitgin. Només es pot votar una única vegada per persona i, per això, s'establiran limitacions tècniques d'identificació de correu electrònic i IP, que permetin garantir aquest punt en la mesura del possible. Els vots rebuts s'aniran sumant setmanalment al comptador de cada treball, si bé el seu registre es podria demorar uns minuts depenent de la qualitat de la connexió de cada usuari o usuària. El conjunt d'aquests vots s'anomenarà “jurat popular”.

Així mateix, per facilitar el seguiment de les votacions per part dels centres participants i garantir la transparència, la web oficial www.hazloverde.es disposarà d'una pàgina de rànquing, que s'actualitzarà setmanalment, on s'anirà registrant el nombre de vots rebuts per cada projecte.

Per garantir la seguretat de les votacions, Leroy Merlin es reserva el dret d'auditar les votacions, així com d'establir mecanismes antifrau per anul·lar els vots duplicats, els fraudulents (fets a través de bots, etc.), els que s'hagin emès utilitzant mesures d'ofuscament (per exemple, VPN, proxies, etc.) o, en general, aquells fets en contra d'aquestes normes. Leroy Merlin es reserva el dret a restar vots o a eliminar qualsevol candidatura que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs o aquella de què s'evidenciï o se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. Leroy Merlin queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o errors d'accés de la pàgina web habilitada per a la votació de les candidatures.

8. SELECCIÓ DE GUANYADORS NACIONALS.

Els finalistes nacionals del Concurs, a excepció dels seleccionats per al premi especial del públic, seran elegits per un jurat que estarà compost per membres de LEROY MERLIN i per especialistes en medi ambient, sostenibilitat i pedagogia, que valoraran els treballs presentats segons als criteris següents:

 • FES-HO SOSTENIBLE I ECODISSENYAT: Es valorarà l'adequació segons els cinc eixos que promouen una casa ecodissenyada: reducció i optimització de l'aigua / energia eficient / autoconsum i energies renovables / economia circular / salut i medi ambient (gestió de residus, consum responsable).
 • FES-HO CREATIU : Es valorarà l'originalitat de les idees i les propostes que puguin convertir l'espai de la llar escollit en una estança sostenible.
 • FES-HO INTERACTIU : Es valorarà la interactivitat dels elements exposats a la plantilla de PowerPoint del treball de participació, així com la informació que aporten.
 • FES-HO AMB QUALITAT: Es valorarà la cura posada en la presentació, les idees proposades i la seva possible adaptació a l'objecte del concurs.
 • FES-HO AMB IMPACTE: Es valorarà la transcendència dels projectes a l'aula, que busquin involucrar altres persones de l'entorn (companys i companyes d'altres aules, comunitat educativa i entorn proper, veïnat, famílies) .

Es declararan nuls i, per tant, fora de Concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes Bases per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor i que no compleixin la resta dels requisits de la clàusula 6 o qualssevol altres recollits en aquestes Bases.

La decisió dels jurats serà inapel·lable.

LEROY MERLIN contactarà els finalistes nacionals i posteriorment els guanyadors nacionals per correu electrònic per tal de comunicar-los que han estat finalistes i/o guanyadors, segons el cas.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors seran publicats a la Web del Concurs i també podran ser-ho a qualsevol altre lloc o suport d'acord amb el que preveu la clàusula 11.

9. PREMIS.

Obsequi per participar: cada aula registrada rebrà un llapis del programa per alumne/a, fins que se n'esgotin les existències (140.000 unitats), un obsequi “Hazlo Verde”. Els obsequis es distribuiran per estricte ordre de prioritat d'inscripció en el Concurs i es començaran a enviar a partir del gener del 2024.

Premis del públic: el premi per al treball guanyador per més nombre de vots a la pàgina web serà de 1,652,9 € (més l'IVA/IGIC corresponent) per fer una activitat o adquirir algun material per a l'aula. El professor o professora responsable de l'aula guanyadora disposarà de dos (2) mesos naturals a partir de la comunicació a la Web per bescanviar el premi. Haureu de fer arribar una factura del proveïdor de l'activitat o del material, a nom de The Modern Kids & Family SL, carrer Bailen 13, 1r A (Madrid) - 28013 amb CIF B87044251. La factura s'abonarà en un termini màxim de quatre (4) dies un cop s'hagi rebut.

En el cas que passat el període establert en aquestes bases legals no s'hagués bescanviat el premi, el seu import es donarà a una entitat sense ànim de lucre que treballi pel medi ambient i la sostenibilitat en nom de l'aula guanyadora, fent-li arribar des d'aquesta entitat el document corresponent que acrediti aquesta donació. Leroy Merlin triarà l'entitat receptora d'aquesta donació.

Premi NACIONAL de les categories A, B i C: el premi per a les tres aules guanyadores del Concurs consistirà en l'estada en un campament que tindrà lloc el juny del 2024.* LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar aquestes dates. LEROY MERLIN es responsabilitza de totes les despeses durant l'estada, així com de les despeses de trasllat fins al campus i la posterior tornada.

LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar les dates previstes i/o el premi nacional del campament.

Els premis en cap cas no poden ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.

LEROY MERLIN es reserva el dret de no lliurar el premi a qualsevol que intenti o arribi a defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Concurs.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE.

En relació amb el tractament de dades personals realitzat en el marc del Concurs, incloent-hi tant els identificatius com els específicament d'imatge i veu, serà aplicable la Política de Privacitat del Web.

Addicionalment, mitjançant l'acceptació de les presents Bases, els professors participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva, de forma gratuïta, per a tothom i sense límit de temps, amb facultat de cessió a tercers, els drets d'imatge i/o veu que poguessin correspondre'ls dels enregistraments i produccions sonores, audiovisuals i/o fotogràfiques realitzades com a conseqüència de la seva participació en el Concurs, amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Concurs, la publicitat del mateix i els seus resultats. p>

Així doncs, dins de la finalitat anunciada al paràgraf anterior, els/les professors/es participants consenten la totalitat d'usos, inclosa la comunicació pública o qualsevol forma d'explotació per LEROY MERLIN, que puguin tenir les imatges utilitzant els mitjans i suports tècnics coneguts actualment i els que es poguessin desenvolupar en el futur i per a qualsevol aplicació, incloent en aquest sentit la possibilitat de publicar, reproduir o compartir els enregistraments fotogràfics i/o audiovisuals, o parts d'aquests enregistraments, als mitjans o les plataformes que siguin titularitat de tercers o de LEROY MERLIN, que a continuació s'enuncien de manera no exhaustiva:

 • Xarxes socials pròpies, d'altres empreses del Grup ADEO —al qual pertany LEROY MERLIN— o de tercers: La Comunitat LEROY MERLIN o Workplace, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, LinkedIn, Hogar Útil, Flickr, Tumblr. Web: www.leroymerlin.es., www.hazloverde.es i www.corporativo.leroymerlin.es/Publicidad: a través de fullets, articles de premsa i display publicitari, en mitjans de comunicació audiovisual com TV i ràdio.< /li>
 • Botigues de LEROY MERLIN.

Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar el dret a l'honor en els termes previstos a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Els professors i professores participants manifesten expressament sota la seva responsabilitat, amb total indemnitat i plens efectes alliberadors per a LEROY MERLIN, haver demanat el consentiment exprés de tots els tercers que apareixen en els treballs presentats (en el cas de menors, dels seus pares, mares o tutors legals), per a la comunicació de les seves dades personals i drets d'imatge a LEROY MERLIN amb el mateix abast i per a les mateixes finalitats que es recullen als paràgrafs anteriors.

No obstant, LEROY MERLIN es reserva la possibilitat de sol·licitar novament a aquests tercers la seva autorització a la comunicació dels seus drets d'imatge i tractament de dades personals. Això es configura com una facultat i no com una obligació, per la qual cosa en cap cas LEROY MERLIN no assumirà cap responsabilitat en cas de no fer-ho.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

En participar en el Concurs, els i les participants cedeixen a LEROY MERLIN, en exclusiva, tots els drets d'explotació, sense exclusió de cap, sobre els treballs presentats a Concurs, de manera que LEROY MERLIN queda facultat per fixar, editar, reproduir, distribuir, posar a disposició del públic, comunicar al públic i transformar aquest material, la intervenció en el material i qualsevol element dels mateixos, en tot o en part, per si mateix o per tercers —de manera que està emparada la cessió a tercers—, a qualsevol mitjà, suport o plataforma, a tot el món, durant el temps que permet la legislació aplicable, sense percebre per això cap remuneració.

En aquest sentit, els i les participants garanteixen l'ús pacífic dels drets cedits i, en concret, que les obres o les marques contingudes en els treballs proporcionats estan lliures de qualsevol dret exclusiu o de protecció de tercers que impedeixi exercir-lo a LEROY MERLIN o el pugui menyscabar. En virtut d'això, el o la participant s'obliga a mantenir indemne LEROY MERLIN respecte els costos, les despeses, les pretensions d'indemnització, les obligacions o els danys que es puguin derivar d'accions de tercers envers LEROY MERLIN perquè entenen que s'han infringit aquests drets.

Els professors o les professores fan, respecte als drets d'explotació de les aportacions dels i les alumnes, idèntica manifestació que la realitzada respecte al tractament de les vostres dades personals i drets d'imatge, és a dir, que estan autoritzats per a la cessió dels drets d'explotació esmentats a favor de LEROY MERLIN amb el mateix abast previst en el primer paràgraf d'aquesta clàusula 11.

12. MODIFICACIONS I/O ANNEXOS.

LEROY MERLIN es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos sobre aquestes Bases en relació amb la seva mecànica i premi, sempre que aquestes estiguin justificades o no perjudiquin els i les participants, es duguin a terme dins del període de vigència del Concurs i se'ls comuniquin degudament.

LEROY MERLIN no és responsable si, per cas fortuït o de força major, el Concurs, inclosos els premis, no es pogués dur a terme en algun dels seus termes especificats en aquestes Bases, sense cap altra obligació per a LEROY MERLIN (se citen com a tals i amb caràcter merament enunciatiu, sense perjudici de l'existència d'altres fets que puguin ser considerats i/o assimilats a supòsits de força major, entre d'altres, desastres naturals, condicions meteorològiques inusualment adverses, errors a les xarxes de comunicació, actuacions i decisions governamentals, pandèmies i epidèmies). En aquest cas, LEROY MERLIN pot optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà per a la difusió inicial del Concurs, cerca d'una alternativa o simplement l'anul·lació, sense que es generi cap mena de responsabilitat per a LEROY MERLIN, sigui quin sigui l'escenari. Igualment, LEROY MERLIN no és responsable pel mal funcionament del Web.

13. NUL·LITAT.

Si qualsevol previsió d'aquestes Bases és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta només aquesta disposició o part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, de manera que subsisteix en tota la resta de Bases i es considera aquesta disposició o la seva part que resulti afectada com a no posada, llevat que, perquè resulta essencial per a aquestes Bases, les hagi d'afectar de manera integral.

14. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Aquestes bases s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l'accés, la utilització o el contingut de les Bases, el participant i LEROY MERLIN renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, de manera que se sotmetran a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i els tribunals de Madrid capital.