AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVADESA I POLÍTICA DE GALETES

1. 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest document es constitueix com l'avís legal i les condicions d'ús (l'avís legal) que regulen l'accés, navegació i ús del web titularitat de LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU (LEROY MERLIN), situada a l'URL www.hazloverde.es (el lloc web).
El lloc web ha estat dissenyat per fer conèixer els continguts i activitats oferts per LEROY MERLIN relacionats amb la sostenibilitat mediambiental i sobre com cal fer-ne ús.
L'accés, navegació i utilització del lloc web estan sotmesos al compliment d'aquest avís legal, que l'usuari declara que coneix i que accepta de manera expressa i íntegra, des del mateix moment en què accedeix al lloc web, instant en què adquireix, igualment, la condició d'usuari. A aquest efecte, s'entén per usuari (o en plural usuaris) tota persona que consulti els continguts i activitats desenvolupades al lloc web o hi participi.
Sense perjudici d'això, és possible que per accedir a determinats continguts i activitats l'usuari hagi d'acceptar condicions particulars de caràcter específic, que complementin, reemplacin o deixin sense efecte, totalment o parcialment, l'avís legal, i que l'usuari declara igualment que coneix i que accepta de manera expressa, en els mateixos termes regulats en el paràgraf precedent.
Conseqüentment amb tot això, si no estàs d'acord amb els termes que s'exposen aquí, no consultis el lloc web.

2. Dades identificadores.

LEROY MERLIN ESPANA, S.L.U.
Avinguda de la Vega, 2, 28108, Alcobendas Madrid.
N.I.F. nº: B-84818442
Constituïda el 7 de setembre del 2006 davant el notari de Madrid, Javier Piera Rodríguez, número 1678 del seu protocol i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid amb data 18 de setembre del 2006 en el tom 23168, llibre 0, foli 60, secció 8, full M-415204, inscripció 1a.
Adreça de correu electrònic:  info@hazloverde.es
Telèfon: 900.813.344.

3. Durada.

L'avís legal, amb la redacció que tingui en cada moment, té una durada indefinida, i estarà en vigor mentre el lloc web continuï actiu.
De la mateixa manera, l'accés i utilització del lloc web i dels recursos que el lloc ofereix tenen en principi una durada indefinida, per bé que LEROY MERLIN es reserva el dret de suspendre o cancel·lar, de manera unilateral i en qualsevol moment, l'accés al lloc web o a alguna de les seves parts o recursos, sense necessitat d'avís previ.

4. Règim de modificacions.

LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, l'avís legal; la configuració, presentació i disseny del lloc web o de qualsevol dels elements que l'integren; les informacions, generals o especialitzades, i els continguts subministrats i, en general, qualssevol altres circumstàncies no esmentades de manera expressa, inclosa la cancel·lació del lloc web o d'algun dels seus elements. Implantada qualsevol de les modificacions esmentades al lloc web, tot accés posterior fet per l'usuari comporta que les accepta de manera incondicional.
Així mateix, a fi d'oferir un funcionament correcte del lloc web, LEROY MERLIN es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ dels usuaris, l'accessibilitat al lloc web en cas de dur a terme operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com modificar o actualitzar les condicions d'accés d'aquest lloc web. LEROY MERLIN també es reserva el dret d'establir límits sobre l'ús i emmagatzematge d'acord amb el seu parer, en qualsevol moment i sense preavís.
A més d'això, LEROY MERLIN també es reserva el dret a deixar sense efecte, totalment o parcialment, de manera unilateral i en qualsevol moment, la gratuïtat de l'accés al lloc web o de la utilització d'informacions i continguts propietat de LEROY MERLIN. En aquest cas cal que n'informi els usuaris, a la pàgina principal del lloc web, amb antelació suficient.

5. Accés i ús.

5.1 Accés
La consulta dels continguts i activitats proporcionats pel lloc web és gratuïta.
L'accés general al lloc web no està condicionat al registre previ de l'usuari. Tanmateix, per consultar determinats continguts i activitats cal un registre previ mitjançant l'emplenament del corresponent formulari i la generació d'un nom d'usuari i contrasenya d'accés.
La contrasenya així generada és confidencial, personal i intransferible. Per tant, l'usuari ha de fer-la servir amb la deguda diligència i l'ha de conservar de manera segura perquè no la puguin fer servir tercers, amb independència de la relació que l'usuari hi mantingui, atès que no està autoritzada la seva cessió. LEROY MERLIN no es pot responsabilitzar ni es responsabilitzarà de cap pèrdua o dany derivat de l'incompliment dels requisits anteriors.
Conseqüentment, l'usuari es compromet a comunicar de manera immediata a LEROY MERLIN tant la pèrdua de la seva contrasenya, amb independència de quina en sigui la causa, així com qualsevol perill o pèrdua en la seva confidencialitat. En cas contrari, ha de respondre de qualsevol dany o perjudici causat mitjançant accessos verificats per mitjà de les contrasenyes.
De manera expressa queda prohibida la consulta dels continguts i activitats que requereixin registre previ per als menors d'edat sense el consentiment exprés i sota la supervisió dels seus progenitors o tutor o tutors legals.
5.2 Ús
L'usuari es compromet a fer servir el lloc web en l'estricte respecte i observança de l'avís legal, així com de les condicions particulars que eventualment s'estableixin i, igualment, de la llei, el costum i l'ordre públic.
En consecuencia, el Usuario, a título meramente enunciativo y no limitativo, viene obligado a:

 1. No utilitzar el lloc web ni fer ús dels elements, informacions, continguts i activitats que l'integren, ni vulnerar l'avís legal o les eventuals condicions particulars, ni infringir la llei, els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.
 2. No lesionar, en aquest ús, els drets, de qualsevol tipus, que corresponguin a tercers.
 3. No executar actes que limitin o impedeixin l'accés i utilització del lloc web, en condicions adequades, a la resta d'usuaris.
 4. No accedir il·lícitament al lloc web, ni a sistemes informàtics de tercers, ni a difondre programes o virus informàtics susceptibles de causar danys en equips o sistemes informàtics, així com en continguts del lloc web, siguin quins siguin, i amb independència de la personalitat dels seus propietaris respectius.
 5. No fer servir mecanismes diferents dels de manera expressa habilitats o recomanats al lloc web per obtenir informacions, continguts i activitats que l'integren, quan aquesta obtenció sigui possible per haver estat autoritzada o estar permesa per LEROY MERLIN.
 6. No enviar en cap cas publicitat o comunicacions comercials, de cap tipus, ni tampoc missatges electrònics no sol·licitats o consentits prèviament pels seus eventuals destinataris, tant si es tracten de missatges individuals com de cadenes de missatges. També es compromet a no captar ni fer servir llistes de distribució que eventualment es poden consultar des del lloc web, ni cedir per qualsevol títol a tercers, les llistes esmentades o dades que contenen, tot això amb independència de quina sigui la finalitat perseguida.
 7. No establir enllaços entre qualsevol lloc web, inclòs el propi de l'usuari, o qualsevol altre lloc o espai accessible des d'Internet, i el lloc web de LEROY MERLIN, si no és amb autorització expressa i per escrit de LEROY MERLIN, i amb les condicions que LEROY MERLIN hagi establert en cada cas. L'usuari que ho incompleixi és l'únic responsable dels danys i perjudicis de tot tipus causats per aquest motiu tant a LEROY MERLIN com a tercers.
 8. No fer activitats que d'alguna manera comporten o poden comportar una pèrdua o perjudici, de qualsevol tipus, per a LEROY MERLIN.

Qualsevol incompliment del que es descriu aquí faculta LEROY MERLIN per denegar l'accés al lloc web de l'usuari infractor.

6. Propietat intel·lectual i industrial. Copyright

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements de tot tipus que integren el lloc web, pels quals s'entenen, de manera solament enunciativa i no pas limitadora, els dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, dibuixos, planogrames, arxius d'imatge o so, fotografies, infografies, interfície d'usuari, tesaurus, sistemes d'indexació, etc., com de les informacions generals o especialitzades, activitats i, en general, de tots els continguts oferts en aquest lloc web, entre els quals s'inclouen el material didàctic, són de l'exclusiva titularitat de LEROY MERLIN o li han estat llicenciats pels seus titulars respectius.
LEROY MERLIN té tots els drets reservats i no concedeix respecte d'aquests drets llicència o autorització d'ús, amb l'excepció següent: solament respecte del material didàctic disponible al lloc web, es permet la utilització, amb la facultat de reproducció i comunicació pública amb finalitats docents o exclusivament de recerca, sempre que s'indiqui de manera expressa la font, l'autoria i la titularitat de LEROY MERLIN d'aquests documents.
Tret de l'excepció anterior, l'usuari es compromet a no vulnerar en cap cas els drets de propietat intel·lectual i industrial de LEROY MERLIN, així com a utilitzar el lloc web, amb els seus diferents elements i continguts, per al seu ús privat exclusiu. A conseqüència d'això, llevat de l'excepció esmentada, l'usuari, de manera solament enunciativa i no pas limitadora, no pot utilitzar el lloc web amb finalitats empresarials o comercials, ni cedir, reproduir, copiar, transformar o distribuir de cap manera els elements, informacions, serveis o continguts que l'integren, ni facilitar o permetre l'accés de tercers a aquests elements, informacions, serveis i continguts mitjançant la seva comunicació pública de cap manera, ni eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del portal o dels elements que l'integren, ni transformar-los o modificar-los, ni suprimir, modificar o manipular, per qualsevol mitjà, el copyright de LEROY MERLIN, amb independència que aquests actes pertorbadors afectin el símbol ©, la paraula copyright, l'any de primera publicació de l'obra o la denominació social de LEROY MERLIN, tant conjuntament com separadament, o qualsevol altre element que d'alguna manera identifiqui els drets de propietat intel·lectual de LEROY MERLIN.
L'usuari s'ha d'abstenir de fer qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de LEROY MERLIN, així com dels tercers que siguin esmentats en aquest lloc web. En cas d'infracció dels drets esmentats, l'usuari del lloc web ha de mantenir indemne LEROY MERLIN de totes les accions per reclamació de danys, siguin judicials, extrajudicials o sancions administratives, que li interposin derivades de l'incompliment de l'usuari.
A l'efecte anterior, LEROY MERLIN fa una reserva expressa respecte dels usuaris i altres tercers de l'exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

7. Règim de responsabilitat.

Sense perjudici del que estableix la resta de l'avís legal i de les eventuals condicions particulars, l'accés i utilització del lloc web, així com de les informacions, continguts i activitats que en formen part, s'informa l'usuari que l'ús propi que faci d'aquest lloc web així com de la informació que s'hi publica són exclusivament responsabilitat seva.
Així mateix, s'informa l'usuari que LEROY MERLIN queda exempt de responsabilitat, tret que hi hagi dol o mala fe d'aquesta companyia, en cas que es donin els casos o circumstàncies següents:

 • Els danys i perjudicis que l'usuari sofreixi per la falta de disponibilitat, puntualitat o de funcionament del lloc web o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol o per error.
 • Els danys i perjudicis que l'usuari sofreixi per mitjà d'espais accessibles d'Internet, com llocs web, etc., mitjançant enllaços establerts al lloc web.
 • Els danys i perjudicis per la supressió o la falta d'emmagatzematge o de transmissió de qualsevol contingut o un altre comunicat al lloc web.
 • Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d'informació dels usuaris que a conseqüència de la utilització del lloc web o dels seus diferents elements, etc., estigui eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, tant en els seus sistemes informàtics com al lloc web.
 • Els danys i perjudicis soferts per l'usuari a conseqüència d'una utilització del lloc web, per la seva banda, contrària a l'avís legal i condicions particulars, o amb infracció del que disposa la llei, o de manera contrària al costum i a l'ordre públic.
 • Els danys i perjudicis soferts per l'usuari que tinguin l'origen en la falta de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions fetes per altres usuaris, o que tinguin l'origen en la indicació d'identitats falses utilitzades per qualsevol usuari, es corresponguin o no amb la de tercers reals.
 • Els danys i perjudicis que sofreixi el mateix usuari, o generi a tercers, a conseqüència d'utilitzar noms d'usuari i contrasenyes d'accés que vulnerin el que s'estableix en aquest document.
 • Els danys i perjudicis sobre continguts generats per l'usuari que es considerin o es puguin arribar a considerar ofensius, vexatoris, inadequats, obscens, il·legals o inacceptables per a qualsevol usuari.
 • Els danys i perjudicis ocasionats per la conducta de qualsevol usuari.
 • alte eta galerak, Legezko Oharra eta baldintza bereziak ez betetzeagatik eta, bereziki, datu pertsonalen lorpen eta tratamenduari buruz ezarriak dauden zehaztasunak ez betetzeagatik.

En virtut d'això, LEROY MERLIN solament ha de respondre dels danys que l'usuari sofreixi a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia.

En tot cas, en la mesura permesa per la llei aplicable, LEROY MERLIN, les companyies del seu grup, les seves subsidiàries, els seus afiliats, les seves empreses relacionades, oficials, empleats, agents, representants, socis i cedents no són responsables de danys indirectes, incidentals, especials, conseqüents o punitius ni de la pèrdua de beneficis o guanys, siguin directes o indirectes, ni de qualsevol pèrdua de dades, ús, bona voluntat o altres pèrdues intangibles, com a resultat (i) del seu accés al lloc web, impossibilitat d'accedir-hi o utilitzar-lo, (ii) qualsevol contingut generat o conducta de qualsevol usuari i tercer, inclosos, entre d'altres, qualsevol acte ofensiu o de difamació o qualsevol acte il·legal d'altres usuaris o tercers i (iii) l'accés, l'ús o l'alteració no autoritzats de les seves transmissions o el seu contingut.

LEROY MERLIN no es fa responsable dels perjudicis que es derivin, de manera merament enunciativa i no pas limitadora (i), inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a LEROY MERLIN, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web, (ii) retards o blocatges en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, (iii) que siguin causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc web i que no siguin atribuïbles a LEROY MERLIN, (iv) de la impossibilitat de prestar servei o permetre l'accés per causes no imputables a LEROY MERLIN, degudes a l'usuari, a tercers, o a casos de força major o fortuïta.

LEROY MERLIN no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web. En particular, LEROY MERLIN no garanteix en cap cas que els usuaris faran servir el servei d'acord amb la llei, aquestes condicions generals i les particulars, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

LEROY MERLIN no garanteix que els enllaços que, si escau, hi hagi a altres llocs web (enllaços o frames) siguin exactes i correctes en el moment en què l'usuari del lloc web decideixi fer-los servir. LEROY MERLIN no ha d'assumir cap classe de dany, pèrdua o qualsevol classe de perjudici, directe o indirecte, derivat de la informació, opinió, continguts, aplicacions, productes o serveis que s'ofereixin o es visualitzin als llocs web que siguin responsabilitat de tercers o col·laboradors aliens a LEROY MERLIN, a què s'hagi accedit per mitjà dels enllaços d'aquest lloc web.

LEROY MERLIN no té esment efectiu que l'activitat o la informació a què remeten, si escau, els enllaços situats al lloc web siguin il·lícits o lesionin béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Si LEROY MERLIN té esment d'alguna il·licitud o lesió segons el que s'indica més amunt, aquesta entitat ha d'actuar amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent. Així mateix, si algun usuari del lloc web té esment efectiu de la remissió a algun contingut il·lícit o que lesioni béns o drets d'un tercer, derivat d'algun enllaç situat en aquest lloc web, ha de fer-ho saber a LEROY MERLIN perquè aquesta entitat pugui actuar en conseqüència.

LEROY MERLIN es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de privadesa de dades, amb l'antelació que raonablement calgui esperar, a fi d'adaptar-la als canvis legislatius, judicials o jurisprudencials que puguin afectar-la, així com a les pràctiques de la indústria.

10. Comunicacions

Totes les comunicacions que l'usuari hagi de fer a LEROY MERLIN, amb independència que es deguin al que s'estableix en l'avís legal o a qualsevol altra circumstància en què estigui previst o sigui necessari fer aquestes comunicacions, i sense perjudici del que s'estableix en la condició relativa a les dades personals, les ha de dirigir a l'adreça de correu electrònic info@hazloverde.es.
De la mateixa manera, qualsevol comunicació que LEROY MERLIN hagi de fer a l'usuari l'ha de dirigir a l'adreça de correu electrònic facilitada per aquest. Es considera que l'usuari ha facilitat, voluntàriament i d'acord amb el que preveu aquest avís legal, la seva adreça de correu electrònic pel simple fet de poder-se comunicar amb LEROY MERLIN per aquest mitjà.

11. Generalitats

Els encapçalaments de les clàusules són només informatius, i no afecten, qualifiquen ni amplien la interpretació de l'avís legal. En cas que hi hagi discrepància entre el que estableix aquest avís legal i les condicions particulars, preval el que s'estableix en les condicions particulars.
En cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest avís legal es considerin nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de l'avís legal.
El no-exercici o no-execució per LEROY MERLIN de qualsevol dret o disposició continguda en aquest avís legal no constitueix una renúncia al dret, tret del reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre LEROY MERLIN i l'usuari s'han de regir pel que s'estableix en la normativa espanyola vigent. LEROY MERLIN i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongui, han de sotmetre qualssevol controvèrsies o litigis als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.